“วานูอาตู” ประเทศที่เล็กกว่าจังหวัดลำปาง และเคยติดอันดับประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก

“วานูอาตู” อาจจะเป็นชื่อที่ไม่คุ้นหูคนไทยสักเท่าไหร่ แต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่าโลกนี้ไม่มีประเทศนี้อยู่จริงๆ และชื่อทางการของประเทศนี้คือ สาธารณรัฐวานูอาตู (Republic of Vanuatu) ซึ่งเป็นประเทศหมู่เกาะที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ ประกอบด้วยเกาะจำนวนประมาณ 83 เกาะ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศออสเตรเลีย 1,750 กม. และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนิวแคลิโดเนีย ทางทิศตะวันตกของประเทศฟีจี และทางทิศใต้ของหมู่เกาะโซโลมอน 500 กม. ชื่อของประเทศนี้ในยุคอาณานิคม คือ นิวเฮบริดีส์ (New Hebrides)

จากข้อมูลของ กระทรวงการต่างประเทศ พบว่า สาธารณรัฐวานูอาตู มีพื้นที่ 12,190 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าจังหวัดลำปางของไทยเล็กน้อย (ลำปางมีพื้นที่ประมาณ 12,533 ตารางกิโลเมตร) มีเมืองหลวง กรุงพอร์ตวิลล่า (Port Vila) มีประชากรราว 276,244 คน (ผลการสำรวจโดย World Bank เมื่อปี 2560) มีภาษาทางการ 3 ภาษาด้วยกันคือ ภาษาบิสลามา (Bislama) ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส อีกทั้งประชาชนส่วนใหญ่ยังนับศาสนาคริสต์ ซึ่งประกอบอยู่ด้วยกันหลายคณะนิกาย แต่นิกาย Presbyterian เป็นนิกายที่มีผู้นับถือมากที่สุด หรือโดยประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรทั้งหมด

นอกจากนี้ ในปี ค.ศ. 2006 วานูอาตูได้รับการจัดอันดับใน Happy Planet Index ว่าเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกอีกด้วย

รัฐสภาของประเทศวานูอาตู

วานูอาตูสถาปนาความสัมพันธ์กับประเทศไทยเมื่อ 21 กันยายน 2525 โดยได้มอบให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับวานูอาตูดำเนินไปด้วยดี โดยไม่ที่วานูอาตูมิได้มีการแถลงท่าทีต่อต้านเหตุการณ์ทางการเมืองของไทยแต่อย่างใด นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างบ้างบางโอกาส อาทิ

1. เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 นาย Moana Carcasses Kalosil นายกรัฐมนตรีวานูอาตู พบหารือกับ น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ระหว่างการเข้าร่วมการประชุม Asia-Pacific Water Summit ครั้งที่ 2

2. เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 นาย Meltek Sato Kilman Livtuvanu รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าวานูอาตู พบหารือกับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติในขณะนั้น

3. เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ออท. ณ กรุงแคนเบอร์รา เดินทางไปถวายพระราชสาส์นต่อนาย Baldwin Lonsdale ประธานาธิบดีวานูอาตู

4. เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 น.ส. พัชรี พุ่มพชาติ รองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ พบหารือกับนาย Bruno Leingkone Tau รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศวานูอาตู ระหว่างเข้าร่วมการประชุม Post-Forum Dialogue (PFD) Meeting ครั้งที่ 28 ณ เกาะโปนเป ประเทศไมโครนีเซีย

5. เมื่อระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2560 นาย Joe Natuman รองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐวานูอาตูเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand-Pacific Island Countries Forum (TPIF) ครั้งที่ 4 และได้หารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระหว่างห้วงการประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้ วานูอาตูประสงค์จะเปิดสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย โดยฝ่ายไทยได้อนุมัติการขอเปิดสถานเอกอัครราชทูตดังกล่าว เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 ซึ่งวานูอาตูอยู่ระหว่างพิจารณาการแต่งตั้งอุปทูตประจำประเทศไทย

ภาพประกอบจาก : กระทรวงการต่างประเทศ

ทางด้านเศรษฐกิจ วานูอาตูมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นลำดับที่ 4 ในภูมิภาคแปซิฟิกใต้ มีลักษณะเศรษฐกิจเป็นแบบเกษตรเลี้ยงชีพ (เกษตรกรรมขนาดเล็ก) ต้องนำเข้าสินค้าเป็นส่วนใหญ่ ประชากรร้อยละ 65 ประกอบอาชีพประมง ซึ่งไทยนำเข้าปลาทูน่าสดจากวานูอาตูจำนวนมาก เพื่อป้อนอุตสาหกรรมในประเทศ

โดยในปี 2561 กระทรวงพาณิชย์ได้รายงานมูลค่าการค้ารวมอยู่ที่ 28.73 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยส่งออกมูลค่า 13.59 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องนุ่งห่ม อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป น้ำตาลทราย) ไทยนำเข้ามูลค่า 15.14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ) ซึ่งไทยเสียดุลการค้า -1.55 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

อีกทั้งในปี 2560 มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐวานูวาตูเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 208 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 51 จากปี 2558)

ตลาดสดในพอร์ตวิลา เมืองหลวงของวานูอาตู
keyboard_arrow_up