ความเป็นมา “การค้าประเวณี” ในเมืองไทย หลังมีคำสั่งคุมเข้มพัทยา ห้าม “ค้าบริการ” เด็ดขาด

หลังจากมีคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เกี่ยวกับบัญญัติเกี่ยวกับสถานบริการประเภทสถานบันเทิง ได้มีควงามเคลื่อนไหวจาก สภ.เมืองพัทยา ที่ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ได้จัดประชุมผู้ประกอบสถานบันเทิงทั่วเมืองพัทยา โดยมีตัวแทนผู้ประกอบกว่า 100 ราย เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการสถานปฏิบัติตามดังนี้ 1. ห้ามปล่อยให้มีผู้อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เข้าใช้บริการโดยเด็ดขาด 2. ห้ามเปิดสถานบริการเกินกว่าเวลาตามที่กฏหมายบัญญัติไว้ 3. ห้ามยินยอมให้พกพาอาวุธ และยาเสพติดเข้าไปในสถานบริการ 4. ห้ามปล่อยให้มีการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์โดยเด็ดขาด และจะมีการออกสุ่มตรวจสถานบริการทุกประเภท หากพบความผิดจะดำเนินกฏหมายอย่างเด็ดขาด

แน่นอนว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรก ที่มีความตื่นตัวต่อปัญหาการค้าบริการตามเมืองใหญ่ๆ ในประเทศ และหากย้อนกลับไป ณ จุดเริ่มต้นของปัญหาที่ถูกยกระดับขึ้นมาเป็นความผิดในระดับ “การค้ามนุษย์” นั้น คงปฏิเสธไม่ได้ว่า การค้าประเวณีนั้นไม่ใช่สิ่งใหม่ในสังคมไทย และมีเอกสารทางประวัติศาสตร์ย้อนไปได้กว่า 600 ปี เช่น เอกสารของชาวจีน Ma Huan (1433) และชาวยุโรป (Van Neck, 1604; Gisbert Heeck, 1655 และอื่นๆ) อย่างไรก็ดีในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองและสงครามเย็น ที่มีชาวญี่ปุ่นและชาวอเมริกันจำนวนมากเข้ามาอาศัยในประเทศไทยอาจทำให้สถานการณ์รุนแรงขึ้น และในช่วงสงครามเวียดนามเป็นต้นมา ไทยเองก็ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในประเทศจุดหมายปลายทางสำหรับเซ็กซ์ทัวร์ในสายตาของชาวต่างชาติไปโดยปริยาย

ถนนคนเดินพัทยา (Walking Street)

จากข้อมูลพบว่าการค้าประเวณี หรือการค้าบริการ ในประเทศไทยนั้นถือกำเนิดขึ้นมาในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16-17 โดยเริ่มเป็นที่แพร่หลายกับชาวตะวันตกที่มีการติดต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับไทย โดยมีหลักฐานเป็นศัพท์ในสมัย สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เรียกว่า “รับจ้างทำชำเราแก่บุรุษ” ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ ใน ประมวลกฎหมายตรา 3 ดวง – บทพระไอยการลักษณะผัวเมีย มีการบัญญัติผู้ค้าประเวณีว่า “หญิงนครโสเภณี” และสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีสถานประกอบการเรียกว่า “โรงหญิงนครโสเภณี” โดยทั่วไปมีโคมสีเขียวตั้งข้างหน้า จึงเรียกกันว่า “สำนักโคมเขียว”

ทั้งนี้ก่อนปี พ.ศ. 2499 การค้าประเวณีไม่ถือว่าผิดกฎหมาย จนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ โดยพระองค์ได้ทรงตราพระราชบัญญัติฉบับหนึ่ง ชื่อ “พระราชบัญญัติป้องกันสัญจรโรค รัตนโกสินทรศก 127” เหตุผลในการประกาศใช้มีว่า

“…ด้วยทรงพระราชดำริเห็นว่า ทุกวันนี้หญิงบางจำพวกประพฤติตนอย่างที่เรียกว่าหญิงนครโสเภณี มีหัวหน้ารวบรวมกันตั้งโรงหาเงินขึ้นหลายตำบล แต่ก่อนมาการตั้งโรงหญิงนครโสเภณี นายโรงช่วยไถ่หญิงมาเป็นทาสรับตั๋วจากเจ้าภาษีแล้วตั้งเป็นโรงขึ้น ครั้นต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลิกทาสเสียแล้ว หญิงบางจำพวกที่สมัครเข้าเป็นหญิงนครโสเภณีก็รับตั๋วจากเจ้าภาษีแล้วมีหัวหน้ารวบรวมกันตั้งขึ้นในท้องที่โรงอันควรบ้างมิควรบ้าง กระทำให้มีเหตุเกิดการวิวาทขึ้นเนือง ๆ อีกประการหนึ่ง หญิงบางคนป่วยเป็นโรคซึ่งอาจจะติดต่อเนื่องไปถึงผู้ชายที่คบหาสมาคมได้ ก็มิได้มีแพทย์ตรวจตรารักษาโรคร้ายนั้น อาจจะติดเนื่องกันไปจนถึงเป็นอันตรายแก่ร่างกายและชีวิตมนุษย์เป็นอันมาก และยังหาได้มีกฎหมายและข้อบังคับอย่างใดสำหรับจะป้องกันทุกข์โทษภัยแห่งประชาราษฎรทั้งหลายเหล่านี้ไม่ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัตืขึ้นไว้สืบไปดังนี้…”

ภาพ “การขนหญิงนครโสเภณีในฝรั่งเศสไปโรงพัก” (Transport der Freudenmädchen zur Polizeiwache) วาดโดยเอเตียน โชรา (Étienne Jeaurat) ในปี พ.ศ. 2298

ต่อมาภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้เกิดมีแนวคิดที่จะปรับสภาพหญิงนครโสเภณีให้กลับเป็นคนดีของสังคม องค์การสหประชาชาติได้เรียกร้องให้มีการเลิกค้าประเวณีทั่วโลก โดยใน พ.ศ. 2492 ได้มีการประชุมร่างอนุสัญญาเพื่อการนี้ขึ้น ชื่อ “อนุสัญญาฉบับรวม” (อังกฤษ: Consolidated Convention) มีเนื้อหาสาระเป็นการขจัดการค้าสตรีและการแสวงหาประโยชน์จากหญิงนครโสเภณี เพื่อเลิกการทำให้การค้าประเวณีเป็นสิ่งถูกกฎหมาย ตลอดจนส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพให้แก่หญิงนครโสเภณีเพื่อกลับเป็นคนดีของสังคมต่อไปด้วย ซึ่งเมื่อประกาศใช้แล้ว ไทยเองก็ได้เข้าร่วมเป็นรัฐภาคีแห่งอนุสัญญานี้

ต่อมาใน พ.ศ. 2498 ได้มีการห้ามจดทะเบียนโสเภณีเป็นเด็ดขาด ซึ่งรัฐเองก็มีนโยบายจัดการสงเคราะห์หญิงนครโสเภณีขึ้น โดยดำเนินการภายใต้กระทรวงมหาดไทย แต่เนื่องจากขัดข้องด้านงบประมาณ ทำให้โครงการนี้ถูกระงับไว้จน พ.ศ. 2499 รัฐบาลได้ร่าง “พระราชบัญญัติห้ามการค้าประเวณี” ขึ้น แต่ไม่สามารถนำเข้าสู่รัฐสภาได้ จนกระทั่งใน พ.ศ. 2503 รัฐบาลจึงเสนอร่างกฎหมายฉบับใหม่แทน คือ ร่างพระราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาและประกาศใช้ตามลำดับ ปัจจุบันมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 แทน

ภาพล้อเลียนทางการเมืองแสดงสภาพโสเภณีในสังคมตะวันตกโบราณ ชื่อ “การขึ้นภาษีร้านค้าไม่ได้กระทบกระเทือนผู้ค้าปลีก” (Retail traders not affected by the shop tax) ศิลปะตะวันตก พ.ศ. 2330

ปัจจุบันในประเทศไทย การค้าประเวณีเป็นเรื่องผิดกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องที่ยอมให้ในสังคมไทยบางส่วน เช่นเดียวกับหลายประเทศในทวีปเอเชีย การเปิดสถานบริการอาบอบนวดในประเทศไทย ถูกจัดให้อยู่ในส่วนของสถานบริการทั่วไป ซึ่งไม่ผิดกฎหมาย โดยการขายบริการทางเพศของผู้ให้บริการถือเป็นการตกลงกันเองระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ ถือเป็นความเข้าใจกันว่าไม่เกี่ยวข้องกับทางสถานบริการ โดยมีข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกใน พ.ศ. 2544 ระบุว่าการประมาณการณ์ที่น่าเชื่อถือที่สุดระบุว่ามีผู้ค้าบริการทางเพศในประเทศไทยอยู่ระหว่าง 150,000 ถึง 200,000 คน และจากการสำรวจโดยภาครัฐพบว่ามีผู้ค่าบริการทางเพศที่เป็นผู้ใหญ่อยู่ระหว่าง 76,000 ถึง 77,000 คน ในสถานบันเทิงที่จดทะเบียน ในขณะที่กลุ่ม NGO เชื่อว่ามีผู้ค้าบริการทางเพศระหว่าง 200,000 ถึง 300,000 คน

นอกจากนี้ การค้าบริการในปัจจุบันยังมีรูปแบบที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ที่มักแอบแฝงอยู่ตามสถานที่ต่างๆ กลายมาเป็นการโทรเรียกผ่านนายหน้า การซื้อขายบริการทางเพศผ่านอินเทอร์เน็ต โดยที่ผู้ขายหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอาจใช้คำอื่น หรือชื่ออาชีพอื่นแทน เพื่อเลี่ยงการกล่าวถึงโดยตรง เช่น ไซด์ไลน์, ขายน้ำ, เด็กออฟ, หมอนวด, นวดโดยนางแบบ หรือ นวดโดยพริตตี้ เป็นต้น

และในบางกรณีอาจพบว่ามีชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า ลาว กัมพูชา จากประเทศอื่น เช่น รัสเซีย อุซเบกิสถาน เข้ามาค้าประเวณีในประเทศไทย โดยมีทั้งที่เต็มใจกระทำ และที่ถูกแก๊งค้ามนุษย์ข้ามชาติล่อลวงหรือบังคับมา

ค่ำคืนในซอยคาวบอย กรุงเทพมหานคร

อย่างไรก็ตาม ในอดีตเคยมีแนวคิดที่จะทำให้การค้าบริการในประเทศกลายเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายมากขึ้น โดยการศึกษาใน พ.ศ. 2546 พบว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจของธุรกิจนี้ไว้ที่ 4.3 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี หรือราว 3% ของระบบเศรษฐกิจไทยโดยรวม และประมาณการณ์ว่าอาจมีผู้ค้าบริการทางเพศมากถึง 10,000 คนบนเกาะสมุย และไม่น้อยกว่า 10% ของมูลค่าเงินที่นักท่องเที่ยวนำเข้ามาถูกใช้ในธุรกิจค้าบริการ ซึ่งทางกระทรวงยุติธรรมเคยพิจารณาข้อเสนอในการทำให้การค้าประเวณีเป็นอาชีพถูกกฎหมาย เพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ การเพิ่มรายได้ภาษี ลดการทุจริต และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ค้าบริการทางเพศ แต่ก็ไม่มีความคืบหน้าสักเท่าไหร่เนื่องจากปัญหาทางด้านศีลธรรมที่หลายฝ่ายมองว่า สังคมไทยที่เป้นเมืองพุทธ จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีอาชีพนี้เกิดขึ้น…

keyboard_arrow_up