สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัย

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงฉลองพระองค์ครุย สายสะพายนพรัตน์ราชวราภรณ์ สายสร้อยจุลจอมเกล้า เสด็จออกจากหอพระสุราลัยพิมานเข้าพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัย ประทับเหนือที่พระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์บนพระราชบัลลังก์  ภายใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงพระพิชัยมมงกุฎ

มหาดเล็กเชิญพระราชกกุธภัณฑ์ พระแสงรายตีนตอง พระแสงอัษฎาวุธ และถวายอยู่งานพัดโบก เจ้าพนักงานรัวกรับและเปิดพระวิสูตร เจ้าพนักานชูพุ่มดอกไม้ทองให้สัญญาณ ชาวพนักงานประโคมกระทั่ง แตร มโหระทึก ทหารกองเกียรติยศความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี


ขณะนั้น ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายละ ๒๑ นัด โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ คณะองคมนตรี  คณบดีทูตและคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะ ประธานศาลฎีกาและคณะ ประธานองค์กรอิสระและคณะ ข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน และสมาชิกจุลจอมเกล้าเฝ้า ฯ

เมื่อสุดเสียงประโคมแล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลในนาม พระบรมวงศานุวงศ์

  • ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า เหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ มีความปิติ ปราโมทย์เป็นพ้นประมาณ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบพระบรมราชสันตติวงศ์ ฉลองพระองค์สมเด็จพระบรมราชชนกนาถ และได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้มาประชุมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และแสดงความจงรัก สวามิภักดิ์ใน ใต้เบื้องพระยุคลบาท ในวาระแห่งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในอุดมศุภสมัยอันพิเศษนี้ ข้าพระพุทธเจ้า เหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ จึงขอพระราชทานยกสัจธรรมขึ้นเป็นที่ตั้ง ร่วมจิตถวายสัตย์ปฏิญาณ ว่า ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวง จะตั้งตน ตั้งใจ ไว้ให้มั่นคงในความซื่อสัตย์ สุจริต และในความจงรักภักดี จะมุ่งมั่นประพฤติตนปฏิบัติงานตามภาวะ ฐานะ และหน้าที่ของตน โดยเต็มกำลัง สติปัญญา ความสามารถ เพื่อธำรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ กับขอพระราชทานตั้งสัตยาธิษฐาน ถวายพระพรชัยมงคล ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและเทวาดิเทพน้อยใหญ่ ซึ่งรักษาสยามรัฐสีมา ราไชศวรรย์ กับพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ จงพร้อมกันอำนวยศรีสวัสดิมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ทรงสถิตย์สถาพร ในมไหยสุริยสมบัติ เป็นร่มรัตนฉัตรปกประเทศ ให้เป็นบุญเขตอันร่มเย็นเป็นสุข แก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายและประชาชนถ้วนหน้า ตลอดไปชั่วกาลนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จากนั้น พลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลในนามคณะรัฐมนตรี ข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน และราษฎรทุกหมู่เหล่า

  • ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม เนื่องในโอกาสมหามงคล ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงรับบรมราชาภิเษก เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ ๑๐ แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพียบพร้อมด้วยพระบรมราชอิสริยยศ สมบูรณ์ตามขัตติยะราชประเพณี ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณา ในนามคณะรัฐมนตรี ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการพลเรือน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ด้วยความปิติเกษมโสมนัส และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ สืบพระบรมราชสันตติวงศ์ ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันสถิตย์เสถียรพระเกียรติคุณให้ขจรไกล ประจักษ์ชัดในน้ำพระราชหฤทัย อันเปี่ยมด้วยกระเมตตา กรุณา แก่ปวงประชา นำมาซึ่งความผาสุข ร่มเย็น ในราชอาณาจักรทั่วทุกทิศานุทิศ พระราชกิจนานาประการ สฤทธิ์สัมฤทธิผล บันดาลประโยชน์สุขยิ่งล้น แก่อาณาประชาราษฎร์ และแผ่นดินเสมอมา วันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นวันมหามงคลของชาติและปวงประชาชนชาวไทย ปวงข้าพระพุทธเจ้า จะจดจำจารึกไว้เหนือเกล้า เหนือกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิภพสถานสากล อันมีพระสยามเทวาธิราช เป็น อาทิ ทั้งเดชะพระบารมี แห่งองค์สมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราช จงดลบันดาล อภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ให้ทรงพระเกษมสวัสดิ์ ในสิริราชสมบัติไอศูรย์ สมบูรณ์พระเกียรติคุณขจรไกล ไปทั่วทุกทิศานุทิศ พระราชกรณียกิจทรงประสาทประสิทธิเพื่อสุขแห่งปวงประชา จงสฤทธิ์ดังพระราชประสงค์ทั่วขอบเขตรัฐสีมา พระมหากรุณาธิคุณเกื้อหนุนไทยให้ไพบูลย์วัฒนา ทรงพระเจริญจำรูญพระบุญญา พระชนมายุยิ่งยืนนานผ่านเผ้า พระบารมีปกเกล้าเหล่าราษฎร์ชาติไทย ให้มั่นคง สถาพร เรืองวิไล ตราบกาลนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ต่อมา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลในนามสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา  กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลในนามของข้าราชการตุลาการ

ออกมหาสมาคม

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสตอบ

  • ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาอยู่ในท่ามกลางมหาสมาคม พรั่งพร้อมด้วยทุกท่าน จากทุกสถาบันสำคัญของชาติ และได้รับคำอวยพรอันเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดี และไมตรีจิต ขอขอบพระทัยและขอบใจในคำอำนวยพรและน้ำใจไมตรีของทุกท่านเป็นอย่างมาก ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าขอเชิญชวนทุกท่าน ทุกฝ่าย ในมหาสมาคมนี้ และประชาชนชาวไทยทุกคนได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้า ในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติงานตามฐานะและหน้าที่ของตน โดยยึดเอาประโยชน์ คือความเจริญ มั่นคงของประเทศชาติ และความผาสุกร่มเย็นของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด ขอคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครอง รักษาทุกท่าน ให้ประสบความสุข ความเจริญ พร้อมด้วยพรอันเป็นมงคลทุกประการ

เมื่อมีพระราชดำรัสตอบแล้ว เจ้าพนักงานรัวกรับและปิดพระวิสูตร เจ้าพนักงานชูพุ่มดอกไม้ทองให้สัญญาณ ชาวพนักงานประโคมกระทั่ง แตร มโหระทึก ทหารกองเกียรติยศความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

ในการเสด็จออกมหาสมาคมวันนี้ เจ้าหน้าที่จะได้เทียบพระที่นั่งราเชนทรยาน ที่เกยพระที่นั่งดุสิดาภิรมย์ รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่หน้าพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมหาราชวัง และเทียบเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ที่ท่าราชวรดิฐ

——————-

คลิกเพื่ออ่านข้อมูลเกี่ยวกับ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้ที่นี่

keyboard_arrow_up