“ทรงหลั่งทักษิโณทก” การทรงบำเพ็ญพระราชกุศลโอกาสต่างๆ ของพระมหากษัตริย์

การทรงบำเพ็ญพระราชกุศลโอกาสต่าง ๆ เช่น พระราชกุศลมาฆบูชา พระราชกุศลวิสาขบูชา เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบ หรือถวายพระธรรมเทศนาจบ พระมหากษัตริย์จะถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แล้ว ทรงหลั่งทักษิโณทก คือกรวดน้ำ พระสงฆ์ทั้งหมดถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เป็นราชประเพณี

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้น เมื่อทรงรับการถวายน้ำอภิเษกจากผู้ถวายน้ำทั้ง ๘ ทิศที่พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ [อัด-ถะ-ทิด-อุ-ทุม-พอน-ราด-ชะ-อาด] แล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ พระที่นั่งภัทรบิฐ [พัด-ทฺระ-บิด] เพื่อทรงรับพระสุพรรณบัฏ [พฺระ-สุ-พัน-นะ-บัด] พระปรมาภิไธย เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ [เคฺรื่อง-เบ็น-จะ-ราด-ชะ-กะ-กุด-ทะ-พัน] เครื่องขัตติยราชูปโภค [เคฺรื่อง-ขัด-ติ-ยะ-รา-ชู-ปะ-โพก] และพระแสงราชศาสตราวุธแล้ว หัวหน้าพราหมณ์กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล[ไช-ยะ-มง-คน]

จากนั้นมีพระบรมราชโองการตอบพระราชทานอารักขาปวงชนชาวไทย หัวหน้าพราหมณ์กราบบังคมทูลรับพระบรมราชโองการแล้ว ทรงหลั่งทักษิโณทก ทรงตั้งพระราชสัตยาธิษฐาน [พฺระ-ราด-ชะ-สัด-ตะ-ยา-ทิด-สะ-ถาน] จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจครองราชอาณาจักรไทยโดยทศพิธราชธรรม

ที่มา – พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒

คลิกเพื่ออ่านข้อมูลเกี่ยวกับ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้ที่นี่

keyboard_arrow_up