2 เม.ย. นี้ กรมศิลปากรประกาศงดเก็บค่าเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และอุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศ

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติไปเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2528 ได้กำหนดให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปี มีการประกาศขึ้นทะเบียน และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมื่อปีพ.ศ. 2551 ให้งดเก็บค่าเข้าชมโบราณสถานที่

โดยทางกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ออกประกาศงดเก็บค่าเข้าชมโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เนื่องจากวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี เป็น “วันอนุรักษ์มรดกไทย” และเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานที่เป็นสถาบันหลักด้านการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างสรรค์มรดกวัฒนธรรมของชาติ จึงเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรม ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญของวันอนุรักษ์มรดกไทย

 

 

keyboard_arrow_up