ความยั่งยืน

อมรินทร์ทีวี ปลุกจิตสำนึกรักษ์โลก ส่งต่อขยะพลาสติก Upcycling เป็นจีวรพระสงฆ์

5 มิ.ย. 67
อมรินทร์ทีวี ปลุกจิตสำนึกรักษ์โลก ส่งต่อขยะพลาสติก Upcycling เป็นจีวรพระสงฆ์

วันสิ่งแวดล้อมโลก  (World Environment Day)  เป็นวันที่ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการจากองค์การสหประชาชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี

สำหรับแนวคิดหลักในปีนี้คือ  "Our land. Our future. We are #GenerationRestoration." "พลิกฟื้นผืนดิน สู้วิกฤตภัยแล้ง"  เนื่องมาจากโลกเผชิญปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ แม้แต่ประเทศไทยก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยภัยแล้งเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มีผลกระทบรุนแรงและกว้างขวางต่อทุกภาคส่วนของสังคม

จากผลสำรวจปี 2567  โดย Marketbuzz ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้สำรวจเกี่ยวกับ ปัญหาสิ่งแวดล้อม-มลภาวะพบว่า ความกังวลของคนไทยด้านสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงขึ้น โดย 74% รู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพชีวิต เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่ 62% และอีก 37% กังวลว่าสภาพแวดล้อมจะเลวร้ายลงในอีก 5 ปีข้างหน้า

แม้มีความกังวลสูง แต่กลับพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง โดยพฤติกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่พบมากที่สุด ได้แก่

  •       ไม่สนับสนุนการค้าสินค้าจากป่า/ผิดกฎหมาย (37%)
  •       ลดการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน (34%) 
  •       ใช้บรรจุภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ซ้ำ (33%)

ทั้งนี้ ด้วยนโนบายที่ยึดมั่นว่าเราจะเป็นผู้นำด้านองค์กรแห่งการยั่งยืนและมีบทบาทต่อสังคม บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ได้เริ่มเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเป็นเปลี่ยนแปลงโลกให้ยั่งยืนและพร้อมส่งต่อแก่คนรุ่นต่อไป 

โดยบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ได้ริเริ่มโครงการ เริ่มต้นก้าวไปด้วยกัน มีการจัดการขยะของบริษัทให้ถูกวิธีก่อนทิ้ง ทิ้งให้ถูกประเภท และนำไปรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำ โดยกิจกรรมดังกล่าวเริ่มต้นในวันที่ 5 มิถุนายน 2567 นำโดยผู้อำนวยการสถานี คุณอภิณห์พัศณ์  บุญสมธรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมทั้งหัวเรือใหญ่ของผู้ประกาศข่าว คุณธนญญ์นภสสร์  น้อยเวียง และผู้ชนะการประกวด The Real Next Gen  ดำเนินกิจกรรมและประชาสัมพันธ์โครงการในครั้งนี้

3i5a1056

การจัดการขยะจะมีการคัดแยกขยะ 3 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป (ภาชนะปนเปื้อน หลอด ซองขนม) ขยะรีไซเคิล (พลาสติก กระดาษ ขวดแก้ว อลูมิเนียม) และขยะอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อทำการคัดแยกประเภทขยะแล้ว จะมีการนำขยะดังกล่าวไปยังหน่วยงาน / สถาบัน เพื่อดำเนินแปรรูปต่อไป โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีการส่งมอบขวดพลาสติกให้แก่วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำไปสู่การทอผ้าไตรจีวร Recycle โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2565  จนถึงปัจจุบัน

3i5a1143

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT