ความยั่งยืน

ครั้งแรกของไทย CAC คว้ารางวัลแนวร่วมต้านคอร์รัปชันยอดเยี่ยมแห่งเอเชียแปซิฟิก

28 ก.ย. 66
ครั้งแรกของไทย CAC คว้ารางวัลแนวร่วมต้านคอร์รัปชันยอดเยี่ยมแห่งเอเชียแปซิฟิก

แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) ได้รับรางวัลแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันยอดเยี่ยมแห่งเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2566 จากเวที Asia-Pacific Anti-Corruption Collective Action Awards 2023 โดยสถาบัน Basel Institute on Governance จัดขึ้น ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทย 

นายพรหเมศร์ เบ็ญจรงค์กิจ ผู้อำนวยการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เผยกับ SPOTLIGHT ว่า “ การได้รับรางวัลนี้สะท้อนให้เห็นว่าแนวทางการดำเนินงานของ CAC ที่ผ่านมา เป็นที่ยอมรับจากองค์กรและหน่วยงานต่อต้านคอร์รัปชันระดับสากล ในการสร้างแนวร่วมภาคเอกชนของประเทศไทยเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยการส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบและมีการกำกับดูแล ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างระบบนิเวศของการดำเนินธุรกิจให้มีความโปร่งใสและยั่งยืน รวมถึงการเป็นกระบอกเสียงให้กับภาคธุรกิจเอกชนของไทยในการแก้ไขปัญหาคอร์รัป” 

“ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากท่านผู้ก่อตั้ง CAC คุณชายชัญ จารุวัสตร์ ทีมงาน CAC และ ThaiIOD ทั้งอดีตและปัจจุบัน ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม รวมถึงเครือข่ายบริษัทเอกชนไทยในแนวร่วม CAC ทั้งหมด อนาคต CAC ยังมีแผนสร้างความร่วมมือในการต่อต้านคอร์รัปชันระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐและภาคประชาสังคม อย่างจริงจัง เพื่อแก้ไขปัญหาและลดระดับปัญหาการคอร์รัปชันของประเทศไทยที่มีมาอย่างยาวนาน รวมถึงแผนส่งเสริมบริษัท SMEs ในการพัฒนาระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมในการป้องกันการคอร์รัปชัน” นายพรหเมศร์กล่าว

นายพรหเมศร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า CAC ก่อตั้งมาแล้ว 13 ปี โดยมีแนวทางที่จะให้บริษัทขนาดใหญ่ โดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็น change agent ในการเชิญชวนคู่ค้า supply chain ของแต่ละบริษัทมาเข้าร่วมกับเราครับ ซึ่งจะทำให้เกิดความยั่งนืนในการทำธุรกิจร่วมกัน 

รวมถึง CAC มีแผนในการให้รัฐวิสาหกิจเข้าร่วมกับ CAC และเชิญชวนคู่ค้า คู่สัญญากับภาครัฐเข้าร่วมกับเราเพื่อสร้างมาตรการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสม ปัจจุบันมีบริษัทเข้าร่วมแล้วกว่า 1,400 บริษัท เพิ่มจากปีก่อน กว่า 100 บริษัท คิดเป็น 60% ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT