ความยั่งยืน

อาเซียน ยุโรป ร่วมผนึกกำลัง ออกแบบโลกอนาคตที่เป็นมิตรกับทุกคน

3 พ.ย. 65
อาเซียน ยุโรป ร่วมผนึกกำลัง ออกแบบโลกอนาคตที่เป็นมิตรกับทุกคน

advertisement

งาน European Research and Innovation Days ASEAN 2022 เป็นงานเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการออกแบบโลกในอนาคตที่เป็นมิตรกับทุกคน จัดขึ้นโดย EURAXESS ASEAN ภายใต้การสนับสนุนหลักจากสหภาพยุโรป (EU) โดยนำเหล่าผู้กำหนดนโยบาย นักวิจัย และกลุ่มผู้ประกอบการมาแลกเปลี่ยนความเห็นกัน

โดยในปีนี้จะจัดขึ้นแบบออนไลน์ในช่วงวันที่ 2-11 พฤศจิกายน 2565 ภายใต้หัวข้อหลักที่ว่า “Twin Transition of Green and Digital in ASEAN and EU” หรือ การเปลี่ยนผ่านอย่างควบคู่ไปสู่โลกสีเขียวและโลกดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียนและสหภาพยุโรป โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนและการยกระดับการใช้จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน

ตลอดระยะเวลากว่าสองสัปดาห์ของงานนี้ประกอบไปด้วยการสัมมนาแลกเปลี่ยนและการประชุมเชิงปฏิบัติการจากผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายหัวข้อ ได้แก่ การเปลี่ยนผ่านไปสู่ของพลังงานสะอาดและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน,ความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปและอาเซียน (ASEAN) ในการเปลี่ยนโฉมสู่โลกสีเขียวและโลกดิจิทัล, การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน, ผลกระทบที่สร้างความเปลี่ยนแปลงของการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อการสร้างโลกสีเขียวและโลกดิจิทัล และเทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ: โอกาสในการร่วมมือกับพันธมิตรจากยุโรป”

อิกอร์ ดรีสมานส์ (H.E. Mr. Igor Driesmans) เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำอาเซียนกล่าวว่า “การสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกันเป็นสิ่งที่แพร่หลายมากขึ้นเรื่อย ๆ และต้องอาศัยความร่วมมือจากนานาชาติรวมถึงจากพันธมิตรในหลายภาคส่วน ซึ่งงานสัมมนา European Research and Innovation Days ASEAN ได้ให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรปในด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัย การหารือเชิงนโยบาย และการแลกเปลี่ยนความสามารถและบุคลากรระหว่างกัน”

เอกอัครราชทูตดรีสมานส์กล่าวเสริมอีกว่า “การแลกเปลี่ยนแนวคิดและความเชี่ยวชาญในระดับภูมิภาคในงาน European Research and Innovation Days ASEAN 2022 จะช่วยให้เราสามารถหาวิธีใหม่ ๆ ในการสร้างอนาคตของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรปให้ยั่งยืนมากขึ้น ทันสมัยมากขึ้น และเป็นโลกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าเดิม อีกทั้งภายใน

งานนี้ ผู้เข้าร่วมยังมีโอกาสได้ทำความรู้จักกับโครงการ Horizon Europe โครงการสำคัญของสหภาพยุโรปที่สนับสนุนทุนในการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ ๆ”

Horizon Europe เป็นแหล่งทุนเพื่อสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมระหว่างประเทศด้วยงบประมาณที่ได้จัดสรรกว่า 95,500 ล้านยูโร โครงการนี้เน้นส่งเสริมความร่วมมือและให้ความสำคัญกับการนำผลจากงานวิจัยและนวัตกรรมไปปรับใช้ทั้งในการพัฒนา สนับสนุนและการนำนโยบายของสหภาพยุโรปไปปฏิบัติเพื่อจัดการแก้ไขกับความท้าทายต่าง ๆ ของโลก Horizon Europe ยังผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์และเผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีในวงกว้าง นอกจากการเสวนาต่างๆ ในงาน European Research and Innovation Days ASEAN จะสอดคล้องกับหลักสาคัญของ Horizon Europe แล้วนั้น งานนี้ยังเป็นการเน้นย้าว่า ยุโรปยังเป็นจุดหมายในการพัฒนางานวิจัยจากนักวิจัยทั่วโลกอีกด้วย

โลกสีเขียวและโลกดิจิทัล จากทั้งภาครัฐและเอกชน

นอกจากการพัฒนาไปสู่โลกสีเขียวและโลกดิจิทัลจะเป็นการเสริมกำลังระหว่างกันเองแล้วนั้น ยังส่งผลเชิงบวกโดยตรงต่อการสร้างระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน ยกตัวอย่างเช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และมีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโลก สังคม และอุตสาหกรรมได้ ซึ่งสหภาพยุโรปถือเป็นหนึ่งในผู้นาระดับโลกในด้านนี้ และในส่วนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัญญาประดิษฐ์ก็นับเป็นกุญแจดอกสาคัญในการสร้างชุมชนดิจิทัลอาเซียน (Digital ASEAN Community) ดังนั้นการสร้างและการพัฒนาโลกไปพร้อมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI จึงเป็นเสมือนทางออก

“หน่วยงาน EURAXESS ASEAN เองก็ได้นาปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้ในการถ่ายทอดภาพลักษณ์ยุคใหม่ของการจัดงาน European Research and Innovation Days ASEAN ปีนี้ด้วยเช่นกัน ภาพศิลป์หลักของงานประจาปีนี้เป็นการสร้างสรรค์ร่วมกันของนักออกแบบและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ถ่ายทอดเป็นภาพอนาคตในแบบที่เราอยากเห็น โลกที่ประกอบไปด้วยทุ่งหญ้าสีเขียว อากาศปลอดโปร่ง และสถาปัตยกรรมล้าสมัยที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์” ดร. เจนนี่ ลินด์ เอลมาโค เจ้าหน้าที่ประสานงานระดับภูมิภาคจาก EURAXESS Worldwide กล่าว

ด้วยเหตุนี้ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนจึงเป็นอีกปัจจัยสาคัญที่นาไปสู่ความสำเร็จ ความร่วมมือของทั้งสองภาคส่วนนั้นจะเป็นตัวกาหนดแนวทางของการเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกสีเขียวและโลกแห่งดิจิทัล พร้อม ๆ กับบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างไรบ้าง งาน European Research and Innovation Days ASEAN 2022 นี้ได้เปิดพื้นที่ในการเสวนาเกี่ยวกับหน้าที่และบทบาทของภาครัฐและเอกชนเพื่อหาทางออกร่วมกัน

หรับคนไทยที่เข้าร่วมเสวนาครั้งนี้ ได้แก่ ดร.นุวงศ์ ชลคุป หัวหน้าทีมวิจัยพลังงานทดแทนประสิทธิภาพพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สวทช. ร่วมเสวนาในหัวข้อ 'การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้และเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่การเติบโตแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม' จัดขึ้นวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00น. (ตามเวลาประเทศไทย) และ ดร. ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) สวทช. มาในหัวข้อความร่วมมือทางดิจิทัลระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนและสหภาพยุโรป จัดขึ้นวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00น. (ตามเวลาประเทศไทย)

nuwongchollacoop_digitaltra
ดร.นุวงศ์ ชลคุป

 
 

 

 

 

 

 

chularat(toyting)israngkool
จุฬารัตน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

 

 

 

 

 

 

 

 

ในงานนี้ยังมีผู้หญิงเก่งอย่าง คุณต้อยติ่ง จุฬารัตน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพสากล (International Federation of Business and Professional Women) ผู้ขับเคลื่อนและส่งเสริมศักยภาพของสตรีในหลากหลายเวทีโลก เธอมาในเวิร์กช็อปหัวข้อสำคัญอย่าง "Gender Equality, Digitalization and Sustainable Development" (ความเท่าเทียมทางเพศ การปรับเปลี่ยนข้อมูลไปสู่รูปแบบดิจิทัล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน) ร่วมกับ Dr Nadia Metoui และ Dr. Anis Nurashikin Nordin จัดขึ้นในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00น. (ตามเวลาประเทศไทย) เนื้อหาว่าด้วยเรื่องเทคโนโลยีซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความโน้มเอียงทางสังคมหรืออคติ นำไปสู่การตั้งคำถามว่าเราจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างไรให้เหมาะสมและยั่งยืน ไม่ก่อกวน ละเมิด หรือละเลยความรับผิดชอบ อันจะเป็นการกระตุ้นหรือเร่งเร้าให้เกิดความไม่เท่าเทียมมากขึ้น จุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน และส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT