ความยั่งยืน

รู้จัก 'หุ้นยั่งยืน' ในตลาดหลักทรัพย์ไทย ปีนี้เพิ่มเป็น 170 บริษัท บจ.ไทยตื่นตัวทำธุรกิจแบบยั่งยืน

10 ต.ค. 65
รู้จัก 'หุ้นยั่งยืน' ในตลาดหลักทรัพย์ไทย ปีนี้เพิ่มเป็น 170 บริษัท  บจ.ไทยตื่นตัวทำธุรกิจแบบยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ถือเป็นแหล่งระดมทุนขนาดใหญ่ที่สำคัญจับคู่ให้ภาคธุรกิจที่ต้องการเงินลงทุนไปใช้ขยายขยายธุรกิจได้มาเจอกับนักลงทุนที่ต้องการนำเงินออมมาลงทุนมาสร้างผลตอบแทนตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือเป็นแหล่งระดมทุนขนาดใหญ่ที่สำคัญจับคู่ให้ภาคธุรกิจที่ต้องการเงินลงทุนไปใช้ขยายขยายธุรกิจได้มาเจอกับนักลงทุนที่ต้องการนำเงินออมมาลงทุนมาสร้างผลตอบแทน

แม้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีหน้าที่หลักเป็นตัวกลางในการจับคู่ซื้อขายหุ้น แต่นอกเหนือจากหน้าที่นี้แล้วในเรื่องเทรนด์ 'ความยั่งยืน' ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ให้ความสำคัญด้วยเช่น เพราะแน่นอนว่าในการทำธุรกิจของแต่ละบริษัทย่อมมีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน

ในปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเริ่มจัดทำรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ THSI (Thailand Sustainability Investment) เป็นปีแรกจากที่มีจำนวนไม่มีกี่สิบบริษัทซึ่งทยอยเพิ่มจำนวนขึ้นทุกปี หลังจากทำมาเป็นประจำต่อเนื่องจนถึงปี 2565 สะท้อนว่าธุรกิจขนาดใหญ่ชั้นนำของไทยต่างเห็นความสำคัญในเรื่องของการดูแลสังคมและสิ่งแวดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 

"THSI" เป็นรายชื่อของบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) ซึ่งเป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนตามแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืนที่นำปัจจัยด้าน ESG มาประกอบการตัดสินใจลงทุนควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

บจ.อยากเป็นหุ้นยั่งยืนต้องทำอย่างไร

วิธีเป็นเป็นหุ้นยั่งยืน

หุ้นยั่งยืนคัดเลือกจากบริษัทจดทะเบียนที่สมัครใจเข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืน ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการตอบคำถามใน 3 มิติ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีการทบทวนคำถามในแบบประเมินทุกปีให้สอดคล้องกับบริบทความยั่งยืนที่มีการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล

บริษัทจดทะเบียนที่จะผ่านการคัดเลือกเข้าสู่หุ้นยั่งยืนได้ ต้องผ่านเงื่อนไขดังนี้

  1. ต้องได้คะแนนจากการตอบแบบประเมินความยั่งยืนอย่างน้อย 50% ในแต่ละมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม หรือเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของ DJSI (Dow Jones Sustainability Index – ดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์)
  2. บริษัทจดทะเบียนยังต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น
  • ผลการประเมินคุณภาพรายงานด้านบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Reporting: CGR) ของสถาบันกรรมการไทย (Institute of Directors: IOD)     
  • ผลประกอบการด้านกำไรสุทธิและส่วนของผู้ถือหุ้น   
  • การกำกับดูแลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียน และการไม่สร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสังคม และบรรษัทภิบาล เป็นต้น

โดยจะมีคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้พิจารณา ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือในตลาดทุนเป็นผู้กลั่นกรองให้กระบวนการคัดเลือกมีความโปร่งใสและเชื่อถือได้ 


ตลท. ประกาศรายชื่อ 170 บจ. หุ้นยั่งยืน THSI ปี 2565

รายชื่อหุ้นยั่งยืน ปี 2565
 

โดยล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) ประจำปี 2565 โดยมีบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ผ่านการคัดเลือก 170 บริษัท เพิ่มขึ้นจาก 144 บริษัทในปีที่ผ่านมา  และยังเป็นการเพิ่มขึ้นจาก 51 บริษัท ในปี 2558 ที่จัดเป็นปีแรก โดนยสะท้อนว่าบริษัทจดทะเบียนไทยให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล (ESG) สะท้อนว่า บจ. ไทยมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยง พร้อมรับมือกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

ด้าน ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลท. ได้ให้ข้อมูลว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) ตั้งแต่ปี 2558 โดยมี บจ. เข้าร่วมและผ่านการประเมินเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ในปีนี้มีบริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ถึง 170 บริษัท สะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ บจ. ขณะเดียวกันผู้ร่วมตลาดทุกกลุ่มให้ความสำคัญกับเรื่องความยั่งยืนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทุนที่มีความตื่นตัวและลงทุนอย่างยั่งยืน 

โดยนำข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) มาใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ควบคู่ไปกับข้อมูลผลประกอบการทางการเงิน 

นอกจากนี้ ผู้ลงทุนสถาบัน โดยเฉพาะกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้นำรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ไปใช้ในการพิจารณาคัดเลือกหุ้นที่จะลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุนยังนำปัจจัย ESG รวมถึงรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ไปใช้ในการวิเคราะห์และให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนผ่านบทวิเคราะห์หลักทรัพย์อีกด้วย

ขณะที่นโยบายของตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนให้ภาคธุรกิจดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำนึงถึง ESG เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตที่ยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ตลาดหลักทรัพย์ฯ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” 

ขณะที่จำนวน 170 บริษัทในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ปีนี้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่สำคัญในการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เช่น นโยบายและเป้าหมายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรไฟฟ้า พลังงาน น้ำ รวมถึงของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิต และผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ชุมชนและสังคมผ่านกระบวนการทางธุรกิจ เป็นต้น 


บจ.ให้ความสำคัญ Climate Change ประกาศแผนลดก๊าซเรือนกระจก

Climate Change

นอกจากนี้ บจ. ประเมินความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โดยกำหนดนโยบายและมาตรการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง อย่างไรก็ดี บจ. ยังสามารถพัฒนาเพิ่มเติมให้มีกระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน

สำหรับรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI จำนวน 170 บริษัทเป็น บจ. ใน SET 157 บริษัทและ mai 13 บริษัท กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีจำนวน บจ. ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มบริการ 33 บริษัท กลุ่มทรัพยากร 28 บริษัท และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 27 บริษัท โดย บจ. ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม 14  ล้านล้านบาทหรือคิดเป็น 72% เมื่อเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมดของ SET และ mai (ณ 3 ตุลาคม 2565)

รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI คัดเลือกจาก บจ. ที่สมัครใจเข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดทั่วไปสำหรับทุกบริษัทรวม 19 หมวด และตัวชี้วัดตามลักษณะการประกอบธุรกิจตาม 8 กลุ่มอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารมีตัวชี้วัดเพิ่มเติมในการประเมินเรื่องการจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบและความเสี่ยงจากการใช้น้ำ

กลุ่มธุรกิจการเงินมีตัวชี้วัดเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ การทำธุรกิจทางการเงินหรือประกันภัยอย่างรับผิดชอบ การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงินหรือการประกันภัย ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับประเด็นที่เป็นสาระสำคัญที่ผู้ลงทุนให้ความสนใจและส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวของบริษัท

สำหรับ บจ. ที่มีคะแนนจากการตอบแบบประเมินความยั่งยืนผ่าน 50% ในแต่ละมิติ (มิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม) และผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เช่น เป็นบริษัทที่มีผลการประเมิน CGR 3 ดาวขึ้นไป ไม่เป็นบริษัทที่ถูกกล่าวโทษหรือได้รับการตัดสินความผิดจากหน่วยงานทางการ มีผลกำไรสุทธิ 3 ใน 5 ปีย้อนหลัง เป็นต้น จะได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI 

โดยมีคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในภาคตลาดทุน เป็นผู้กลั่นกรองให้มีความโปร่งใสตลอดกระบวนการ ทั้งนี้ รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI จะนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกสมาชิกในดัชนี SETTHSI เพื่อส่งเสริมการลงทุนอย่างยั่งยืน ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการทบทวนสมาชิกในดัชนี SETTHSI เป็นประจำทุกครึ่งปี

 

รายชื่อ 170 บจ. หุ้นยั่งยืน THSI ปี 2565

รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ปี 2565

หุ้นยั่งยืน ปี 2565

170964

 165779

973374

763296

971201

140116

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT