สินทรัพย์ดิจิทัล

Zipmex ถูกเพิกถอนจากการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแล้ว

10 มิ.ย. 67
Zipmex ถูกเพิกถอนจากการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแล้ว

ในที่สุด บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด  (Zipmex) ก็ได้ถูกเพิกถอนการอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของ Zipmex ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 หลัง กลต.ตรวจสอบแล้วพบว่า ยังมีปัญหาฐานะทางการเงินและการบริหารจัดการ โดยลูกค้ายังสามารถติดต่อขอรับคืนทรัยพ์สินที่ช่องทางของบริษัท  รายละเอียดของคำสั่งทาง มีดังนี้  

สืบเนื่องจาก Zipmex ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ได้แก่ คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล ตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) ปรากฏข้อเท็จจริงต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ว่า มีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้าและโครงสร้างการบริหารจัดการและบุคลากรที่ไม่เหมาะสมและเพียงพอที่จะทำให้การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความรับผิดชอบ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง 

โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 ได้มีมติสั่งการตามมาตรา 35 วรรคหนึ่งแห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ให้ Zipmex แก้ไขการดำเนินงาน แต่ Zipmex ไม่สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 จึงได้มีมติสั่งการตามมาตรา 35 วรรคสองแห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ให้ Zipmex ระงับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และแก้ไขการดำเนินงานต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด รวมทั้งสั่งการให้ Zipmex คืนทรัพย์สินตามความประสงค์ของลูกค้า 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 พิจารณาแล้วเห็นว่า Zipmex ฝ่าฝืนไม่แก้ไขการดำเนินงานข้างต้น ตามการสั่งการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงได้มีมติเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของ Zipmex และสั่งให้ Zipmex ระงับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต่อไป และต้องดำเนินการโอนทรัพย์สินคืนลูกค้าหรือตามคำสั่งของลูกค้าภายใน 15 วัน หากลูกค้าไม่มาแจ้งความประสงค์หรือรับทรัพย์สินคืนภายในกำหนด Zipmex ต้องจัดให้มีการฝากทรัพย์สินไว้ในระบบที่มีความมั่นคงปลอดภัยภายใน 30 วันนับแต่วันที่ครบกำหนด 15 วันดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งรายงานการดำเนินการแต่ละขั้นตอนให้ ก.ล.ต. รับทราบโดยไม่ชักช้า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่า Zipmex ยังคงฝ่าฝืนไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการสั่งการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 35 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 35 วรรคสาม แห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของ Zipmex โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 

รวมทั้งให้ Zipmex ดำเนินการโอนทรัพย์สินคืนลูกค้าหรือตามคำสั่งของลูกค้า หากลูกค้าไม่มาแจ้งความประสงค์หรือรับทรัพย์สินคืน Zipmex ต้องจัดให้มีการฝากทรัพย์สินไว้ในระบบที่มีความมั่นคงปลอดภัย โดยให้ Zipmex รายงานการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนให้ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ Zipmex ยังคงมีสถานะเป็นบริษัทจำกัดซึ่งมีสิทธิหน้าที่และความรับผิด ตลอดจนอาจถูกฟ้องร้องตามกฎหมายได้ 

โดยลูกค้า Zipmex สามารถติดต่อเพื่อรับคืนทรัพย์สินผ่านช่องทางติดต่อของบริษัท หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส” โทร. 1207 กด 8 หรืออีเมล info@sec.or.th หรือผ่านช่องทางเฟซบุ๊กเพจ “สำนักงาน กลต.” หรือ SEC Live Chat ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th

ช่องทางติดต่อทางการของ Zipmex
https://updates.zipmex.co.th/?page_id=289310&lang=th
อีเมล : support.th@zipmex.com
เฟซบุ๊กเพจ : Zipmex Thailand
แอปพลิเคชันไลน์ : @zipmex

 

ที่มา: ก.ล.ต.

advertisement

SPOTLIGHT