close sticky

เช็กด่วน! 4 กลุ่มฉีด ซิโนฟาร์ม ฟรี อบจ.อยุธยาเปิดรับวอล์กอินวันที่ 20 ก.ย.นี้

13
20 ก.ย. 64

อบจ.อยุธยา เปิดวอล์กอินฉีด ซิโนฟาร์ม ฟรี ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1,000 คน วันที่ 20 ก.ย.นี้


เมื่อวันที่ 19 ก.ย.64 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" แบบ walk in สำหรับผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านนอกเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มาพักอาศัย หรือประกอบอาชีพในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1,000 คน ในวันที่ 20 กันยายน 2564 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนสนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยกำหนดคุณสมบัติดังนี้ 1. มีสัญชาติไทย

 2.  มีอายุ 18 ปี นับถึงวันฉีดวัคซีน

 3. ไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด - 19


กลุ่มที่ 1. ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


เอกสารที่ใช้: บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงอย่างเดียว


กลุ่มที่ 2. พนักงานบริษัหรือห้างหรือร้านค้า
เอกสารที่ใช้: กรณีมีบัตรพนักงาน • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

 • บัตรประจำตัวพนักงาน ที่ในบัตรระบุที่ตั้งบริษัท/ห้างร้าน/ อยู่ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หากไม่ระบุที่ตั้ง ต้องให้เจ้าของกิจการรับรองว่า บริษัท/ห้าง/ร้าน มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


เอกสารที่ใช้: กรณีไม่มีบัตรพนักงาน • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

 • สำเนาสัญญาเช่าที่พัก หรือสำเนาใบเสร็จค่าเช่าที่พักเดือนล่าสุด ที่ระบุชื่อท่านเป็นผู้เช่า หรือสำเนาสลิปการโอนเงินค่าที่พัก อย่างหนึ่งอย่างใด หรือหนังสือรับรองจากเจ้าของกิจการ ว่าได้ท่านทำงานในบริษัท/ห้าง/ร้าน ที่ตั้งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จริง


กลุ่มที่ 3 ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ
อาชีพค้าขาย และอาชีพรับจ้างทั่วไป เช่น ขับรถจักรยายนยนต์รับจ้าง/แม่บ้าน • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

 • สำเนาสัญญาเช่าที่พัก หรือเช่าอาคารหรือเช่าแผงลอย หรือเช่าพื้นที่ เพื่อการประกอบอาชีพในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ระบุชื่อท่านเป็นผู้เช่า หรือ หนังสือรับรองการพักอาศัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยให้เจ้าของบ้าน หรือข้าราชการ หรือกำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน ,สมาชิก อบต. ,สมาชิกเทศบาล,สมาชิกสภา อบจ.ในพื้นที่ที่ท่านพักอาศัย คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับรองว่า ท่านได้พักอาศัยอยู่จริง พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นของผู้รับรองมาด้วย


ธุรกิจส่วนตัว • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

 • สำเนาสัญญาเช่าหรือเช่าซื้อ ระบุชื่อท่านเป็นผู้เช่าหรือเช่าซื้อ ที่ดินหรืออาคาร ที่ตั้งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อประกอบกิจการ


กลุ่มที่ 4 ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


เอกสารที่ใช้: ประชาชนทั่วไป • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

 • สำเนาสัญญาซื้อหรือเช่าซื้อบ้าน/อาคารชุด อาคารพาณิชย์ ที่ระบุชื่อท่านเป็นผู้เช่าหรือเช่าซื้อ เพื่อการอยู่อาศัย


เอกสารที่ใช้: นักศึกษา (ต้องศึกษาในสถานศึกษาและพักอาศัยในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเท่านั้น) • บัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

 • สำเนาสัญญเช่าที่พักที่ระบุท่านเป็นผู้เช่า หรือ หนังสือรับรองการพักอาศัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยให้เจ้าของบ้าน หรือข้าราชการ หรือกำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน ,สมาชิก อบต. ,สมาชิกเทศบาล,สมาชิกสภา อบจ.ในพื้นที่ที่ท่านพักอาศัย คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับรองว่า ท่านได้พักอาศัยอยู่จริง พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นของผู้รับรองมาด้วย


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง


- โรงพยาบาลศรีธัญญา เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับ ผู้ป่วยจิตเวช และผู้ดูแล
- สะเทือนใจ! รอวัคซีนจน ติดโควิดตาย เจอจดหมายด่วนที่สุดตามหลังให้ไปฉีดเหมือนตอกย้ำ
- เช็กเลย! วอล์กอินฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม ทั้งไทยและต่างชาติ อายุ 18 ปีขึ้นไป


อบจ.อยุธยา เปิดวอล์กอินฉีด ซิโนฟาร์ม ฟรี
อบจ.อยุธยา เปิดวอล์กอินฉีด ซิโนฟาร์ม ฟรี


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่