close sticky

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับ 30 ล็อกดาวน์ - เคอร์ฟิว ถึง 31 ส.ค. 64

217
2 ส.ค. 64

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30 ) ใจความสำคัญการแพร่ระบาดของเชื่อโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาทำให้พบการติดเชื้อจำนวนมาก จำเป็นต้องมีมาตรการต่อเนื่อง โดยออกข้อกำหนด 11 ข้อ ทั้งนี้ได้ขยายพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเป็น 29 จังหวัด ตามคำสั่ง คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด - 19 ที่ 11 /2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุมฯ


ตามข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 30 ออกโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศบค. 


ข้อกำหนดข้อ 2 การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อการชะลอและลดแนวโน้มความรุนแรงของการระบาดที่จะเกิดขึ้นจากการประเมินสถานการณ์ของฝ่ายสาธารณสุขซึ่งเห็น จึงกำหนดให้บรรดามาตรการ ข้อห้าม และข้อปฏิบัติสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ได้แก่ การลดและจำกัดการเคลื่อนย้ายเดินทาง การห้ามออกนอกเคหสถานในระหว่างเวลา21.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น การขนส่งสาธารณะ การปฏิบัติงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน และมาตรการควบคุมบูรณาการเร่งด่วนสำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยง รวมถึงบรรดามาตรการ หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้กำหนดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดดังกล่าวเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดนี้ ยังคงใช้บังคับต่อเนื่องออกไป สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดทุกจังหวัด จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564


ข้อกำหนดข้อ 3 ให้เข้มงวดการเดินทางข้ามเขตพื้นที่ จากพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ไปยังพื้นที่อื่นๆ โดยต้องตรวจคัดกรอง


ข้อกำหนดข้อ 6 ปรับมาตรการ สำหรับร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดบริการได้เฉพาะเดลิเวอรี เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ซื้อกลับบ้าน โดยต้องจัดระลงคัดกรอง ลงทะเบียนคิวผู้ขนส่งอาหาร ก่อนเข้าพื้นที่ มีการเว้นระยะตามมาตรการอย่างเคร่งครัด


ในส่วนของแคมป์ไซต์ก่อสร้างในกทม.และปริมณฑล ให้ปรับพื้นที่ให้ถูกสุขลักษณะ ทำ Bubble and Seal และหากแคมป์ หรือไซต์ในสามารถคุมการแพร่ระบาดได้แล้ว ให้เปิดดำเนินการได้ ภายใต้มาตรการควบคุมเข้มงวด


ข้อกำหนดเหล่านี้ มีผลนับแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป อ่านข้อกำหนด ฉบับที่ 30 คลิ๊ก


อย่างไรก็ตาม คำสั่งศูนย์บริศูนย์บริการสถานการณ์แพน่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19 ) ที่ 11/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2568 ดังนี้


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


- ราชกิจจานุเบกษา จัดโครงสร้าง ศบค.ให้เลขาฯ กสทช.นั่งหัวหน้าศูนย์สื่อสารในอินเทอร์เน็ต
- ราชกิจจานุเบกษา ห้ามเสนอข่าวให้ปชช.หวาดกลัว - บิดเบือน ตรวจพบระงับ IP address
- ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ พระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวนักโทษ 8 ลักษณะ และลดโทษ


ต้นฉบับ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/173/T_0008.PDF


614501


381985


371178


198617

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่