ราชกิจจานุเบกษา พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พล.ต.หญิง สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์

ราชกิจจานุเบกษา พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พล.ต.หญิง สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์

0
31 มี.ค. 64

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า และฝ่ายใน แก่ พล.ต.หญิง สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์ พร้อมทหารและพลเรือนอีก 46 คน


เมื่อวันที่ 31 มี.ค. เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ความว่า


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า และฝ่ายใน จำนวน 47 คน ดังนี้ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ฝ่ายหน้า 


1. พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ 
2. พลเอก ณรงค์ แสงชนะศึก 


 3. พลเอก นนท์เกษม ขำเกษม 


4. พลเรือเอก วีระศักดิ์ อ๊อกกังวาล


 


ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ฝ่ายหน้า 


5. นายไพศาล ล้อมทอง 
6. พลตรี รังษี ธีระศิลป์ 


7. พลตรี ปรีชา น้ำฟ้า 


8. พลตรี ธราธร บัวทรัพย์ 


9. พลเรือตรี วิชิต สุทธิพงศ์


10. พันเอก เปรมินทร์ ธิวันนา 


11.พันเอก ณฤทธิ์ เจริญครองสกุล 


12. พันเอก ปฏิเวธ ไม้สนธิ์ 


13. พันเอก สัญญา สาริบุตร 


14. นาวาเอก สำรวย บุญแจ้ง 


15. พันโทไพบูลย์ ผจญแกล้ว 


16. พันตรี ชัยพัชร์ ชัยรัตนศักดิ์ 


17. พันตรี ธีรตุลย์ เดือนหงาย 


18. พันตรี ธีรเจษฎ์ มลายอริศูนย์ 


19. พันตรี วันนิวัติ คำวิลัย 


20. พันตรี ณัฐพงศ์ ครุฑจับนาค


21. พันตรี เกรียงไกร ดำดี 


22.พันตรี ธนพันธ์ ธุระพันธ์ 


23. พันตรี กลยุทธ ทองถนอม
 
24. พันตรี โชติสรรค์ สิมปนวิสุทธิ์ 


25. พันตรี กวิน ปราสาทหินพิมาย


26. นาวาอากาศตรี ธีรพล อุบลเจริญ 


27. นาวาอากาศตรี กิติพงศ์ ชลังสุทธิ์  


28. ร้อยเอก อภิชิต มุกข์โตเกียว 


29. เรืออากาศเอก ขุนทรัพย์ เอี่ยมสี 


30. นายพิธาน เหี้ยมโท้ 


31. นายวิวัฒน์ สร้อยนาค


 


ทติยจุลจอมเกล้า ฝ่ายใน 


32. พลอากาศตรีหญิง สุชาดา วรทรัชต์ 


33. พลตรีหญิง นฤมล สัมผัส


 


ตติยจุลจอมเกล้า ฝ่ายใน 


34. พลตรีหญิง สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์


35. พลอากาศตรีหญิง รุ่งทิวา ชินสกุล


36. พันเอกหญิง วสุวันทน์ วิชญาณวรวุฒิ


37. นาวาเอกหญิง นารีรัตน์ กมลภากรณ์


38. พันโทหญิง ณธษา บุญกระพือ


39.นาวาโทหญิง กัญญาวีร์ เกิดมงคล


40. นาวาอากาศโทหญิง ชยาภัสร์ อุทาภักดี


41.พันตรีหญิง ศศิกาญจน์ กองราช


42. นาวาตรีหญิง ธิดารัตน์ นวลทอง


43.ร้อยเอกหญิง ศศิธร อุบลเจริญ


44. ร้อยเอกหญิง จีระพร สัมฤทธิ์


45. นางมาโนช คุ้มครอง


46. นางสาววันเพ็ญ เดชฤทธิ์


47. นางพัชนี ตำรงศ์ศรี


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม พุทธศักราช 2564 ยกเว้นลำดับที่ 10 และลำดับที่ 16 ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม พุทธศักราช 2564 ลำดับที่ 36 ถึงลำดับที่ 37 และลำดับที่ 46 ถึงลำดับที่ 47 ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม พุทธศักราช 2564 ลำดับที่ 15 และลำดับที่ 27 ถึงลำดับที่ 28 ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม พุทธศักราช 2564 ลำดับที่ 2 ถึงลำดับที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม พุทธศักราช 2564


ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน


1617200259876


1617200286075


1617200304042

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่