close sticky

เงินเยียวยาเกษตรกร ใครยังไม่ได้ ยื่นอุทธรณ์ได้วันนี้วันสุดท้าย

0
5 มิ.ย. 63

โครงการเงินเยียวยาเกษตรกร ล่าสุดเงินเข้าบัญชีแล้วกว่า 7 ล้านราย ใครยังไม่ได้ ยื่นอุทธรณ์ได้วันนี้วันสุดท้าย


โครงการเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นเวลา 3 เดือน เดือนละ 5,000 บาท ได้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรกลุ่มที่ 1 (ผู้ที่อยู่ในระบบอยู่แล้ว) และกลุ่มที่ 2 (ผู้ที่ขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 15 พ.ค. 63) แล้วกว่า 7,103,721 ราย รวมเป็นเงิน 35,518 ล้านบาท


ส่วนเกษตรกรกลุ่มที่ 3 (ผู้ที่ยังอยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียน) จะได้รับเงินครั้งเดียว 15,000 บาท ภายในวันที่ 15 ส.ค. 63


87156751_2987474841270707_578


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เงินเยียวยาเข้าบัญชีเกษตรกรแล้ว 7 ล้านราย ย้ำยื่นอุทธรณ์ได้ถึง 5 มิ.ย. 63
- ตรวจสอบผลการโอนเงิน www.เยียวยาเกษตรกร .com
- ครม. ชี้ขาด! ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เจ้าพนักงานรัฐฯ หมดสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร


หากเกษตรกรกลุ่มที่ 1 และ 2 รายใดยังไม่ได้รับเงินเยียวยา สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ด้วยตนเองภายในวันที่ 5 มิ.ย. 63 ได้ที่
1. สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง
2. สำนักงานประมงจังหวัด/อำเภอทุกแห่ง
3. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/อำเภอทุกแห่ง
4. กรมหม่อนไหม และศูนย์หม่อนไหม 21 แห่ง
5. สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยประจำจังหวัด และสาขาทุกแห่ง
6. ยาสูบแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง
7. สำนักงานอ้อยและน้ำตาลทรายในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง
8. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด


13600121_1122734511098520_615


และสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้อย่างเบ็ดเสร็จในที่เดียวได้ที่ www.moac.go.th ทั้งผลการขึ้นทะเบียน ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยา ตรวจสอบผลการโอนเงิน แจ้งช่องทางการรับเงินโอน และตรวจสอบสถานะอุทธรณ์เงินเยียวยา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่