ยาดมโป้ยเซียน
ธ.ก.ส. ประกาศรับสมัครบุคคลดำรงตำแหน่ง 'ผู้จัดการ'

ธ.ก.ส. ประกาศรับสมัครบุคคลดำรงตำแหน่ง 'ผู้จัดการ'

0
27 พ.ค. 63

ธ.ก.ส.ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง “ผู้จัดการ” โดยมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการสรรหาฯ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 12 มิ.ย. 2563


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการ ธ.ก.ส. สำหรับคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ต้องมีสัญชาติไทย มีอายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ ในวันยื่นใบสมัคร มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง คุณวุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้จัดการ ธ.ก.ส. ในส่วนของคุณสมบัติเฉพาะต้องมีความรอบรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการขององค์กรขนาดใหญ่ เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กร หรือเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานภาคเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 15,000 ล้านบาทต่อปี หรือเคยบริหารกิจการที่มีสินทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 200,000 ล้านบาท 


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกับ ธ.ก.ส.


- เช็กสถานะโอนเงิน "เยียวยาเกษตรกร" ธ.ก.ส. เร่งโอนครบ 2 ล้านราย ภายใน 29 พ.ค. 
ธ.ก.ส. ยืนยันโอนเงินเยียวยาให้เกษตรกร ภายในวันที่ 31 พ.ค.63
ตรวจสอบผลการโอนเงิน www.เยียวยาเกษตรกร .com วันนี้ ธ.ก.ส.จ่ายเยียวยา 5,000 อีก 1 ล้านคน
วงเงินยังไม่เต็ม สินเชื่อฉุกเฉินเพื่อเกษตรกร จาก ธ.ก.ส. 10,000 บาท และขั้นตอนขอกู้ผ่าน Line


นอกจากนี้ ต้องมีความรู้ ความสามารถ ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การธนาคาร การเกษตร การสหกรณ์ กฎหมาย มีวิสัยทัศน์ทางด้านการเงินการธนาคาร เศรษฐกิจ และเศรษฐกิจชุมชน มีความรอบรู้ ความสามารถสูงในการตัดสินใจ การสั่งการ การแก้ปัญหา และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและนำองค์กรไปในทิศทางและเป้าหมายตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากภาครัฐ มีภาวะความเป็นผู้นำสูง มีความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี และมีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เพื่อการฟัง พูด อ่าน เขียน และติดต่อสื่อสารได้


สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 16 ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน เลขที่ 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.baac.or.th และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง หรือมอบให้ตัวแทนที่มีหนังสือมอบอำนาจเป็นผู้จัดส่งเอกสารแทน ตามสถานที่ข้างต้น ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2558-6555 ต่อ 8330 หรือ 8335

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่