"ธรรมนัส พรหมเผ่า" พร้อมคณะ มอบโฉนดเพื่อการเกษตร จังหวัดเพชรบุรี

13 พ.ค. 67

"ธรรมนัส พรหมเผ่า" พร้อมคณะ มอบโฉนดเพื่อการเกษตร จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.30 น. ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อตรวจราชการติดตามความก้าวหน้าและรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมมอบโฉนดเพื่อการเกษตร ให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 100 ราย โดยมีผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) นายสุรชัย ยุทธชนะ, นายวัฒนา มังธิสาร รองเลขาธิการ ส.ป.ก., หัวหน้าผู้ตรวจราชการ, ผู้อำนวยการสำนัก, ปฏิรูปที่ดินจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และติดตามการตรวจราชการในครั้งนี้ด้วย

ข่าวยอดนิยม