"ธรรมนัส" พร้อมคณะ มอบโฉนดเพื่อการเกษตรจังหวัดราชบุรี

13 พ.ค. 67

"ธรรมนัส" พร้อมคณะ มอบโฉนดเพื่อการเกษตร ให้เกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี

วันที่ 12 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) ลงพื้นที่ ณ เทศบาลตำบลสำนักงานเทศบาลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เพื่อตรวจราชการติดตามความก้าวหน้าและรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการทำนบดินพุส้มป่อย

"ธรรมนัส" พร้อมคณะ มอบโฉนดเพื่อการเกษตรจังหวัดราชบุรี

พร้อมมอบโฉนดเพื่อการเกษตร ให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี จำนวน 100 ราย โดยมีผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) นายสุรชัย ยุทธชนะ, นายวัฒนา มังธิสาร รองเลขาธิการ ส.ป.ก., ผู้อำนวยการสำนัก, ปฏิรูปที่ดินจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และติดตามการตรวจราชการในครั้งนี้ด้วย

"ธรรมนัส" พร้อมคณะ มอบโฉนดเพื่อการเกษตรจังหวัดราชบุรี

advertisement

ข่าวยอดนิยม