“SYS Green Steel” เหล็กไทยหัวใจกรีน ร่วมขับเคลื่อนให้สิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยนโยบาย BCG Economy

6 มิ.ย. 66

ในยุคที่ทั่วโลกหันมาให้ความสนใจกับสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ซึ่งประเทศไทยของเราก็ได้มีการดึงเอานโยบาย BCG (Bio-Circular-Green Economy) หรือนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจชีวิตภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว มาเป็นแกนหลักในการพัฒนาทรัพยกรและระบบเศรษฐกิจของประเทศในปี 2564 – 2569 ให้ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องและตอบรับกับกระแสโลก

776119

มารู้จักกับนโยบาย BCG Economy กัน

BCG หรือ Bio-Circular-Green Economy แบ่งเป็น 3 หมวดหมู่คือ

1.ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-Economy) การนำประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพมาใช้งานควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดของเสีย เพิ่มเทคโนโลยีการผลิต และเพิ่มการใช้พลังงานชีวภาพที่เป็นมิตร

2.ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การผลิต การใช้วัสดุ การใช้พลังงานหมุนเวียน ที่ทำให้ตลอดกระบวนการไม่มีเศษเหลือทิ้งและเกิดประโยชน์สูงสุด

3.ระบบเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เป็นเป้าหมายที่ตั้งไว้ในทุกอุตสาหกรรม เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO2) และลดการทำลายสิ่งแวดล้อม

bcg-industry-go-th-01

ซึ่งทาง SYS ผู้นำในอุตสาหกรรมเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนของภูมิภาคอาเซียน ได้ตอบรับและผลักดันแนวทางใหม่ในการผลิต เพื่อให้ได้เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนที่สอดคล้องกับนโยบาย BCG Economy อย่างเต็มที่ที่สุด โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

s_shutterstock_1028717317

เริ่มจากด้าน ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-Economy) ทาง SYS ได้เริ่มการใช้พลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล จากการซื้อไฟฟ้าผ่านระบบการรับรอง I-REC เพื่อใช้ไฟฟ้าดังกล่าวทดแทนพลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนของ SYS ส่วนด้านระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบ Electric arc furnace ที่ใช้เศษเหล็กซึ่งเป็นวัสดุรีไซเคิล 100% มาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต และระบบเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)  มีนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจังเสมอมา รวมถึงการแสดงตัวเลขการปล่อยคาร์บอน ในรูปแบบเอกสาร CFO และ CFP อย่างชัดเจน ทั้งยังได้รับใบรับรองด้านสิ่งแวดล้อมในอีกหลายรายการ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนจาก SYS จึงเป็นวัสดุเหล็กโครงสร้างที่ถูกผลิตจากกระบวนการสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวอย่างยั่งยืน พร้อมให้ผู้ใช้งานหรือโครงการก่อสร้างที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมได้เลือกใช้งานได้ในทันที

การเลือกใช้เหล็กรูปพรรณรีดร้อนจาก SYS นอกจากจะตอบโจทย์ในทุกๆ ด้านแล้ว ทั้งการดีไซน์หลากหลายตามการใช้งาน ลดมลภาวะระหว่างก่อสร้าง ลดระยะเวลาก่อสร้าง ยังมั่นใจได้ว่าจะเป็นการสนับสนุนนโยบาย BCG Economy ช่วยส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอีกด้วย

[Adverterial]

advertisement

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส