MEA จัดแข่งขันทักษะช่างสายอากาศและช่างสายใต้ดิน ประจำปี 2565

23 พ.ย. 65
เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2565 นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานพิธีเปิดงานแข่งขันทักษะช่างสายอากาศและช่างสายใต้ดิน ประจำปี 2565 จัดโดยฝ่ายความปลอดภัย โดยมีคณะผู้บริหาร และพนักงาน MEA เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะด้านช่าง MEA เขตสมุทรปราการ
 

s__102760722

s__102760727

ผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า การแข่งขันทักษะช่างสายอากาศ และช่างสายใต้ดิน ประจำปี 2565 จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาคน (Smart People) การพัฒนาระบบงาน (Smart System) และการพัฒนาความสามารถทางดิจิทัล (Smart Digital) เพื่อยกระดับคุณภาพงานบริการและความปลอดภัย สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน
 
s__102760726
s__102760724
 
นอกจากนี้ MEA ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานตลอดมา จึงได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และจัดฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะประสบการณ์ของการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีความพร้อมในการให้บริการ อีกทั้งเพื่อฝึกฝนพัฒนาให้พนักงานภาคสนามให้มีความรู้ความสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม