close sticky

ประกันสังคม แจ้งลงทะเบียน ว่างงาน-ตกงาน มาตรา 33 ผ่าน https://e-service.doe.go.th ระบบใหม่ พร้อมวิธีและเงื่อนไข

21 ก.พ. 65

สำนักงาน ประกันสังคม แจ้งลงทะเบียน ว่างงาน-ตกงาน ผ่าน https://e-service.doe.go.th ว่างงาน-ตกงาน ต้องการความช่วยเหลือ? ผู้ประกันตนสามารถทำตามนี้ได้เลย

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1.ไปที่เว็บไซต์ของกรมการจัดหางานผ่านระบบใหม่ https://e-service.doe.go.th
ผู้ประกันตนที่จะขึ้นทะเบียนในระบบดังกล่าวจะต้องทำการลงทะเบียนขอใช้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล / Digital ID ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร.

และผู้ประกันตนสามารถเข้าสู่ระบบ (Login) โดยใช้ User / Password ที่ลงทะเบียน Digital ID ในกรณีขึ้นทะเบียนว่างงาน และรายงานตัวตาม นัดหมาย เพียงแค่กรอกข้อมูลรายละเอียดตามระบบ และแนบไฟล์บัญชีธนาคาร โดยผู้ประกันตนไม่ต้องยื่นเอกสารใดๆ กับทางสำนักงานประกันสังคมอีก

2.กรณีที่ผู้ประกันตนไม่สามารถลงทะเบียนว่างงานผ่านออนไลน์ได้ สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
กรมการจัดหางาน โทร 02-2469292 หรือ สอบถามข้อมูลเบื้องต้น ที่สายด่วน 1506 กด 2 หรือ สำนักจัดหางานกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่/จังหวัด

สิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน : สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็กเลย! เงินประกันสังคม ม.33-ม.39-ม.40 รอบใหม่โอน 5,000 บาท เข้าบัญชีแล้ว
วิธี ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคม รูปแบบใหม่ และ ม.33 ขยายกำหนดเวลานำส่งเงินสมทบ
ลงทะเบียนประกันสังคม www.sso.go.th มาตรา 40 และ เช็คสิทธิ ม. 33 กลุ่มแดงเข้ม 13 จังหวัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม