ราชกิจจานุเบกษา เผยคำสั่ง กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า จัดกำลัง 5.4 หมื่นคน แก้ความไม่สงบชายแดนใต้

15 ม.ค. 65

ราชกิจจานุเบกษา เผย คำสั่งปรับโครงการสร้างการจัดและอัตรากำลัง กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าปี 2565 จัดกำลัง 5.4 หมื่นคน แก้ความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้

วันที่ 14 ม.ค.65 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่ 918/2564 เรื่องโครงสร้างการจัด และอัตรากำลัง ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดว่า

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลสูงสุด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.2564 จึงให้ดำเนินการ ดังนี้

  1. ยกเลิกคำสั่ง กอ.รมน. ที่ 825/2563 เรื่องโครงสร้างการจัด และอัตรากำลัง กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ประจำปี 2564 ลงวันที่ 27 พ.ย.2563

  2. กำหนดโครงสร้างการจัด และอัตรากำลังของหน่วยปฏิบัติ ประจำปี 2565 ดังนี้
    2.1 หน่วยปฏิบัติการ ประกอบด้วย หน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้ระบบการบริหารจัดการและการควบคุม สั่งการ อำนวยการ และกำกับดูแลของ กอ.รมน. ตามอัตราของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ประจำปี 2565 ตามผนวก ก ที่แนบท้ายคำสั่งนี้
    2.2 ให้หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานตั้นสังกัด พิจารณาบรรจุกำลังพล/บุคลากรเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยปฏิบัติการ ตามข้อ 2.1
    2.3 อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยปฏิบัติการ ตามข้อ 2.1 และสิทธิประโยชน์ของกำลังพล/บุคลากร ที่บรรจุในหน่วยปฏิบัติการดังกล่าว ตามข้อ 2.2 ให้เป็นไปตามคำสั่ง กอ.รมน. และมติของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2564 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 27 ธ.ค.2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผอ.รมน. 

1642218434398

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ ถอดถอนสมณศักดิ์ พระราชพัฒนาภรณ์
ราชกิจจานุเบกษา พระบรมราชโองการ ถอดยศทหาร-เรียกคืนเครื่องราชฯ 6 ราย
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ห้ามส่งออก หมูมีชีวิต ทุกกรณีนาน 3 เดือน มีผลบังคับแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่

ยาดมโป้ยเซียน