มท. สั่งทุกจังหวัด ยกระดับเตรียมพร้อมรับมือการแพร่ระบาด โควิด-19

9 ม.ค. 65

มหาดไทย สั่งทุกจังหวัดยกระดับเตรียมความพร้อมรับมือการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด

กระทรวงมหาดไทย สั่งผู้ว่าราชการทุกจังหวัด ให้ดำเนินการ
1. รับทราบและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ และคำสั่งฯ รวม 3 ฉบับ ดังนี้
1.1 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 41)
1.2 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ที่ 1/2565 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว
1.3 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ที่ 2/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 21)
2. สร้างการรับรู้แก่ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ทุกระดับ
3. ปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์และพื้นที่นำร่องด้านท่องเที่ยว
4. ขยายเวลาใช้มาตรการควบคุมโรค ถึง 31 ม.ค.65
5. พื้นที่นำร่องท่องเที่ยวให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมเพื่อเปิดสถานที่ กิจการ และกิจกรรม
6. เตรียมความพร้อมของสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค
7. ปรับแนวปฏิบัติตามมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรเพิ่มเติม
8. ยกระดับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด
9. หากคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม./ จว. มีมติให้ออกประกาศหรือคาสั่ง ให้ส่ง ศบค.มท.โดยเร็ว

01_9
02_8
03_4

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่