ไปเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย.นี้ ไม่ได้ ต้องแจ้งเหตุจำเป็นภายใน 7 วัน ให้แจ้งผ่านช่องทางออนไลน์ได้

23 พ.ย. 64

ไปเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย.นี้ ไม่ได้ ต้องแจ้งเหตุจำเป็นภายใน 7 วันก่อนเลือกตั้ง (21-27พ.ย.64) หรือ 7 หลังวันเลือกตั้ง (29พ.ย.–5ธ.ค.64) สามารถแจ้งทางช่องทางออนไลน์ได้

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารแจ้งเตือนการแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 พ.ย.นี้ โดยระบุว่า

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันดังกล่าว สามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือทำเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด โดยยื่นได้ที่ช่องทางดังนี้

1.ยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน
2.จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
3.แจ้งเหตุทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote

ทั้งนี้ ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 21-27 พฤศจิกายน 2564 หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง คือระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2564

สำหรับเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ อาทิ มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เดินทางออกนอกราชอาณาจักร มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง หรือเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่คณะกรรมการกำหนด

โดยสามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.ect.go.th Application Smart Vote สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และบริการข้อมูลสายด่วน 1444

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ รัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม ให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ส.ส.เขต 400 คน ปาร์ตี้ลิสต์ 100 คน
ทุ่มเท! เลือกตั้งนายกอบต. โค้งสุดท้าย ผู้สมัคร ก้มกราบเท้าขอคะแนน
เช็กด่วน! ตรวจสอบผู้มีสิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น ไม่พบชื่อ-เจอชื่อผี รีบแจ้งถึง 17 พ.ย.นี้

 

 

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม