การเงิน

ก.ล.ต. แจ้งเตือนให้ผู้ถือหุ้นกู้ ACAP ยื่นคำร้องขอชำระหนี้คดีฟื้นฟูฯ

19 ก.พ. 67
ก.ล.ต. แจ้งเตือนให้ผู้ถือหุ้นกู้ ACAP ยื่นคำร้องขอชำระหนี้คดีฟื้นฟูฯ

ก.ล.ต. แจ้งเตือนให้ผู้ถือหุ้นกู้ ACAP ทั้ง 7 รุ่น ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2567หลังศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอแจ้งเตือนให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรุ่นของบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ACAP) ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือยื่นด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจตามแบบพิมพ์ของกรมบังคับคดีต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี หรือสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ

ตามที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 ให้ ACAP ฟื้นฟูกิจการและเป็นผู้ทำแผน ซึ่งขั้นตอนต่อไปตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 กำหนดให้เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี ภายในกำหนดเวลา 1 เดือน นับแต่วันที่ลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 12 มีนาคม 2567* และเพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นกู้เสียสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้คืน 

ก.ล.ต. จึงขอแจ้งเตือนให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้ ตามวิธีการดังนี้

1) การยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้ถือหุ้นกู้สามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้และแนบพยานหลักฐานประกอบคำขอ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดทางเว็บไซต์ของกรมบังคับคดี https://reorg-service.led.go.th 

2) การยื่นเอกสารที่สำนักงานของกรมบังคับคดี 

ผู้ถือหุ้นกู้สามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ณ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา 5 ธันวาคม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ชั้น 8 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือ สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ โดยดาวน์โหลดแบบพิมพ์ได้ทางเว็บไซต์ของกรมบังคับคดี https://www.led.go.th/form/form.asp 

ทั้งนี้ ปัจจุบัน ACAP มีหุ้นกู้คงค้างทั้งหมด จำนวน 7 รุ่น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

 

  1. หุ้นกู้บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (ACAP19OA)  
  2. หุ้นกู้บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด (ACAP202A)  
  3. หุ้นกู้บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด (ACAP207A)  
  4. หุ้นกู้บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด (ACAP209A)
  5. หุ้นกู้บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด (ACAP20NA)
  6. หุ้นกู้บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด (ACAP212A)
  7. หุ้นกู้บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด (ACAP213A) 

ผู้ถือหุ้นกู้ ACAP สามารถศึกษาข้อมูลเรื่องเอกสารประกอบและแนวทางการยื่นคำขอรับชำระหนี้ได้ที่เว็บไซต์ของกรมบังคับคดี https://www.led.go.th/brd/efiling/ หรือโทรสอบถามได้ที่ กรมบังคับคดี 0-2142-5201-13  และสำหรับหุ้นกู้ 4 รุ่นที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ พาย จํากัด (มหาชน)

 

advertisement

SPOTLIGHT