ธุรกิจการตลาด

JKN เตรียมฟังคำสั่งศาลจ่ายหนี้วันที่ 23 เม.ย. แจงให้สิทธิ LGH ซื้อหุ้นจริง แต่มีเงื่อนไข ไม่มีผลในทันที

15 มี.ค. 67
JKN เตรียมฟังคำสั่งศาลจ่ายหนี้วันที่ 23 เม.ย. แจงให้สิทธิ LGH ซื้อหุ้นจริง แต่มีเงื่อนไข ไม่มีผลในทันที

JKN แจ้งตลาดหลักทรัพย์ถึงกรณีจ่ายหนี้หุ้นกู้ ชี้ต้องรอฟังคำสั่งศาลวันที่ 23 เมษายน 2024 ก่อนจ่ายหนี้ให้นักลงทุน แจงให้สิทธิ Call Option กับ Legacy Holding Group USA Inc. หรือ “LHG” จริง แต่มีเงื่อนไข และไม่มีผลในทันที

ภายหลังจาก JKN ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลายไป เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ปี 2023 ทางบริษัทได้แจ้ง ตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ในที่ 5 มีนาคม ศาลล้มละลายกลางได้ไต่สวนพยานของผู้ร้องขอ และไต่สวนพยานของผู้คัดค้านแล้ว และให้นัดฟังคำสั่งในวันที่ 23 เมษายน 

ดังนั้น เมื่อยังไม่ถึงวันนัดฟังคำสั่ง บริษัทจึงยังไม่สามารถชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ เพราะคดียังอยู่ในระหว่างการนัดไต่สวนคำร้องขอ แม้เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ บริษัทจะได้ยื่นคำร้องขอศาลให้อนุญาตให้ลูกหนี้ผู้ร้องขอชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้บางส่วน โดยบริษัทได้ร้องขอต่อศาลล้มละลายกลางว่า ภายหลังจากได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการแล้ว บริษัทมีเจตนาที่จะชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ทุกราย

JKN แจ้งในจดหมายว่า บริษัทและที่ปรึกษาทางการเงิน และตัวแทนของเจ้าหนี้หุ้นกู้กับผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าหนี้หุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 7 รุ่น ได้มีการเจรจาเพื่อจะชำระหนี้หุ้นกู้บางส่วนมาโดยตลอด และผลการเจรจาได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่า บริษัทจะนำเงิน 70,000,000 บาทไปชำระหนี้เงินต้นบางส่วน ให้แก่เจ้าหนี้หุ้นกู้อย่างเท่าเทียมกัน 

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้ฟังคำสั่งศาล ศาลล้มละลายกลางจึงมีคำสั่งในวันที่ 1 มีนาคม 2024 ว่า คดียังอยู่ในระหว่างการนัดไต่สวนคำร้องขอ จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้องตกไป

ให้สิทธิ Call Option จริง แต่มีเงื่อนไข ไม่มีผลทันที

ในวันนี้ (15 มีนาคม) JKN ยังได้ส่งจดหมายชี้แจงกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ในประเด็นข้อมูลที่ปรากฏในสื่อเกี่ยวการให้สิทธิ Call Option ใน JKN Legacy Inc. หรือ “JKN Legacy” แก่ Legacy Holding Group USA Inc. หรือ “LHG” 

โดย JKN ระบุว่า JKN Global Content Pte. Ltd. หรือ “JKN Global Content” บริษัทย่อยของบริษัท มีข้อตกลงภายใต้สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของ JKN Legacy คือ JKN Global Content กับ LHG เกี่ยวกับการให้สิทธิ Call Option แก่ LHG จริง แต่สิทธิดังกล่าว มีลักษณะเป็นสิทธิแบบมีเงื่อนไขของการเกิดสิทธิ ไม่ได้มีผลในทันที และ ไม่ได้มีลักษณะพิเศษแต่อย่างใด หากแต่เป็นข้อตกลงที่พบได้ทั่วไปในการเข้าร่วมทุน 

โดย ณ ปัจจุบัน JKN Global Content ยังคงถือหุ้นใน JKN Legacy 50% ของหุ้นทั้งหมด ยังคงมีอำนาจควบคุม JKN Legacy 

อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตเกิดเหตุการณ์ที่มีผลให้เกิดสิทธิ Call Option ขึ้นจริง และ LHG ประสงค์ใช้สิทธิดังกล่าว LHG และ JKN Global Content ก็จะต้องเข้าทำข้อตกลงภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทางการค้าที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อไป advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT