ธุรกิจการตลาด

มหาวิทยาลัยในฝัน ที่นักเรียนอยากเข้าเรียนมากที่สุดในประเทศไทย

13 ก.พ. 67
มหาวิทยาลัยในฝัน ที่นักเรียนอยากเข้าเรียนมากที่สุดในประเทศไทย

มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ฯ-ศรีปทุม ครองแชมป์ ม.รัฐ-เอกชน ที่นักเรียนอยากเข้าเรียนมากที่สุดในปี 2566 ที่ผ่านมา

มหาวิทยาลัยในฝัน ที่นักเรียนอยากเข้าเรียนมากที่สุดในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในฝัน ที่นักเรียนอยากเข้าเรียนมากที่สุดในประเทศไทย

เป็นที่รู้กันว่า การเลือกมหาวิทยาลัย เปรียบเสมือนการก้าวเข้าสู่ประตูสู่อนาคต การตัดสินใจเลือกจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เราจึงจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ 10 มหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชนที่นักเรียนอยากเข้าเรียนมากที่สุด ประจำปี 2566 จากผลสำรวจโดยเว็บไซต์ Thailand Education Ranking (TER) เผยผลโหวตอันดับมหาวิทยาลัยที่นักเรียนอยากเรียนมากที่สุดประจำปี 2566 โดยวัดความนิยมจากคะแนนโหวตของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วประเทศ โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังคงครองตำแหน่งมหาวิทยาลัยรัฐที่นักเรียนใฝ่ฝันอยากเข้าเรียนมากที่สุด ส่วนฝากฝั่งมหาวิทยาลัยเอกชนนั้นเป็นของ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขึ้นแท่นอันดับหนึ่ง โดย TER จะทำการจัดเก็บข้อมูลและประกาศผลปีละ 1 ครั้ง (เก็บข้อมูลระหว่างเดือน มีนาคม - ธันวาคม และประกาศผลในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยสำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วประเทศ 

10 มหาวิทยาลัยรัฐบาลที่ได้รับความนิยมสูงสุด

 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 3. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 6. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 8. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 9. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 10. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ โดดเด่นทั้งด้านวิชาการ กิจกรรม และชื่อเสียง ตัวอย่างคณะยอดนิยม ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และคณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: ขึ้นชื่อเรื่องความเป็นเสรีนิยม วิชาการเข้มข้น และกิจกรรมทางสังคมที่หลากหลาย ตัวอย่างคณะยอดนิยม ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะรัฐศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง: แหล่งผลิตวิศวกรชั้นนำของประเทศ เน้นการเรียนการสอนแบบเข้มข้น เน้นปฏิบัติ ตัวอย่างคณะยอดนิยม ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: โดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และทรัพยากรธรรมชาติ ตัวอย่างคณะยอดนิยม ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ: เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตัวอย่างคณะยอดนิยม ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้: มีชื่อเสียงทางด้านการวิจัยเกี่ยวกับพืชทางการเกษตร  เทคโนโลยีชีวภาพ และทรัพยากรธรรมชาติ เหมาะกับผู้ที่รักธรรมชาติ ตัวอย่างคณะยอดนิยม ได้แก่  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะบริหารธุรกิจ, คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี: เน้นด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตัวอย่างคณะยอดนิยม ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม และคณะอุตสาหกรรมการเกษตร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ: มีชื่อเสียงด้านการผลิตครู บุคลากรทางการศึกษา และนักวิจัย ตัวอย่างคณะยอดนิยม ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวัฒนธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น: มหาวิทยาลัยชั้นนำในภาคอีสาน โดดเด่นทั้งด้านวิชาการ กิจกรรม และชื่อเสียง ตัวอย่างคณะยอดนิยม ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในภาคเหนือ โดดเด่นทั้งด้านวิชาการ กิจกรรม และชื่อเสียง นอกจากนี้ สภาพแวดล้อมการเรียน ที่รายล้อมไปด้วยบรรยากาศธรรมชาติ สิ่งอำนวยความสะดวกรอบๆ ที่เหมาะกับการใช้ชีวิตและการอยู่อาศัย ตัวอย่างคณะยอดนิยม ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจ คณะการสื่อสารมวลชน  

 

10 มหาวิทยาลัยเอกชนที่ได้รับความนิยมสูงสุด

 1. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 2. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 3. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 4. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 5. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 6. มหาวิทยาลัยรังสิต
 7. มหาวิทยาลัยสยาม
 8. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 9. มหาวิทยาลัยพายัพ
 10. มหาวิทยาลัยเกริก

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม: มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ชูจุดเด่นหลักสูตรสู่อนาคต กระบวนการเรียนรู้ที่แตกต่าง สภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสู่อาเซียน เน้นการบูรณาการเพิ่มทักษะให้ทุกคณะอย่างเข้มข้น ตัวอย่างคณะยอดนิยม ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ: มีชื่อเสียงด้านหลักสูตรนานาชาติ  และ เปิดโอกาสทางด้านความคิดสร้างสรรค์ ผสานกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการเรียนรู้ของทุกคน ที่ ม.กรุงเทพ สร้างทักษะที่หลากหลายรอบด้านความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำจากต่างประเทศ ตัวอย่างคณะยอดนิยม ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย: มีจุดเด่นทางด้านการผลิตเจ้าของธุรกิจและมืออาชีพด้านการบริหารธุรกิจ รวมไปถึงสร้างบัณฑิตแขนงอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับการยอมรับมามากกว่า 20 ปี  เน้นการผลิตบัณฑิตด้านธุรกิจ บัญชี การเงิน การตลาด และการจัดการ ตัวอย่างคณะยอดนิยม ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต: สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ เพื่อแสวงหาความสุขของชีวิต มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้วยบรรยากาศของการเรียนรู้ ฝึกฝน ทดลองในโลกจำลองของสายวิชาชีพต่างๆ ตัวอย่างคณะยอดนิยม ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร์ คณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์: เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่เปิดมาแล้วกว่า 50 ปี มีชื่อเสียงด้านหลักสูตรบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน และการตลาด บรรยากาศในมหาลัยร่มรื่น  ตัวอย่างคณะยอดนิยม ได้แก่ คณะบริหาร คณะนิติศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยรังสิต: เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะรอบด้าน ควบคู่กับการพัฒนาบุคลิกภาพ ตัวอย่างคณะยอดนิยม ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสยาม: มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เน้นการเรียนแบบปฏิบัติ ตัวอย่างคณะยอดนิยม ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ: มีชื่อเสียงด้านหลักสูตรนานาชาติ และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำจากต่างประเทศ ตัวอย่างคณะยอดนิยม ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์

มหาวิทยาลัยพายัพ: มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำในภาคเหนือ โดดเด่นด้านวิชาการ กิจกรรม และชื่อเสียง ตัวอย่างคณะยอดนิยม ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกริก: เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางภาษา และความพร้อมสำหรับการทำงานในต่างประเทศ ตัวอย่างคณะยอดนิยม ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร์ คณะภาษาต่างประเทศ และคณะนิติศาสตร์

 

อย่างไรก็ตาม ผลการจัดอันดับนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งประกอบการตัดสินใจ ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ควรพิจารณา เช่น หลักสูตรที่สนใจ ค่าใช้จ่าย ทุนการศึกษา สถานที่ตั้ง โอกาสในการฝึกงาน และความชอบส่วนตัว นักเรียนควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของแต่ละมหาวิทยาลัย และปรึกษาผู้ปกครอง อาจารย์ หรือรุ่นพี่ เพื่อตัดสินใจเลือก

 

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT