ธุรกิจการตลาด

Shopee เตรียมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหว

11 ก.พ. 67
Shopee เตรียมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหว

‘ช้อปปี้ ประเทศไทย’ เตรียมเก็บค่าธรรมเนียมค่ารักษาบัญชี 20 บาท/เดือน ในบัญชีผู้ขายที่ไม่แอคทีฟ 1 ปีขึ้นไป นับตั้งแต่ 1 มี.ค.67 และเริ่มเก็บ 1 มี.ค.68 จนเงินเหลือ 0 บาท บัญชีจะถูกปิดถาวร 

Shopee ได้มีประกาศเงื่อนไขการให้บริการ กรณีบัญชีผู้ขายที่ไม่มีการใช้งานเป็นเวลานาน

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  1. ผู้ขายที่ไม่มีการใช้งานบัญชีเป็นเวลานาน (Inactive Seller) หมายถึง ผู้ขายที่ไม่มีการใช้งานบัญชีเป็นระยะเวลาต่อเนื่องนาน ตั้งแต่ 365 วันขึ้นไป หรือตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป นับจากวันที่มีการใช้งานบัญชีครั้งล่าสุด 

มีเงื่อนไข ดังนี้

  • กรณีผู้ขายที่มีสถานะบัญชีเป็นปกติ หรือบัญชีถูกจำกัดการใช้งาน (frozen seller) นับจากวันที่ผู้ขายไม่ได้ทำการล็อกอินเข้าใช้งานบัญชีของผู้ขายผ่าน Seller Center หรือ My Shopee in App หรือ Open API ผ่านแพลตฟอร์ม Shopee
  • กรณีผู้ขายที่ถูกระงับบัญชีถาวร (banned seller) นับจากวันที่ครบกำหนดระยะเวลาในการยื่นคำร้องขออุทธรณ์เพื่อเปิดบัญชีที่ถูกระบบ และผู้ขายไม่ได้ยื่นคำร้องขออุทธรณ์ในระยะเวลาดังกล่าว หรือนับจากวันที่ Shopee แจ้งปฎิเสธคำร้องขออุทธรณ์ เพื่อเปิดบัญชีที่ถูกระงับของผู้ขาย

     2.ผู้ขายจะถูกเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีในอัตรา 20 บาท/เดือน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะถูกหักชำระจากยอดเงินรับคงเหลือ (Balance) ที่แสดงอยู่ใน Shopee Seller Balance ของผู้ขาย

    3. Shopee จะเริ่มนับสถานะการเข้าล็อกอินเข้าใช้งานบัญชีของผู้ขาย ตามเงื่อนไที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 และจะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีตามเงื่อนไข ข้อ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป 

    4. หาก Shopee Seller Balance ของผู้ขายมียอดเงินรับคงเหบือไม่เพียงพอสำหรับการหักชำระค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีดังกล่าว ไม่ว่าในรอบการหักชำระครั้งใดก็ตาม Shopee จะหักเงิน เพื่อชำระค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเท่ายอดเงินที่คงเหลือบัญชีอยู่ ซึ่งเป็นการหักเงินเพื่อชำระค่าธรรมเนียมครั้งสุดท้าย

ยกตัวอย่างเช่น

ผู้ขายไม่ได้ทำการล็อกอินเข้าใช้งานบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 365 วัน จะถูกหักค่าธรรมเนียม 20 บาทครั้งแรกในวันที่ 1 มีนาคม 2568 และหากผู้ขายยังไม่ได้ทำการล็อกอินเข้าใช้งานบัญชีอย่างต่อเนื่องจะถูกห้ก 20 บาท/เดือน ไปจนกว่ายอดเงินคงเหลือใน Shopee Seller Balance ของผู้ขายจะมียอดเป็น 0 บาท


    5. หากผู้ขายไม่ล็อกอินเข้าใช้งานบัญชีเป็นเวลานานจนถูกหักค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชียอดเงินรับคงเหลือที่แสดงอยู่ใน Shopee Seller Balance ของผู้ขายเป็น 0 บาท ช้อปปี้จะดำเนินการปิดบัญชีผู้ขายนั้นเป็นการถาวร

ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้งานแพลตฟอร์ม Shopee เป็นไปได้อย่างราบรื่น Shopee จึงแนะนำให้เข้าใช้งานบัญชีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงในการเสียค่าธรรมเนียมดังกล่าว


advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT