close sticky

เช็กเลย! พม. เปิดคุณสมบัติ เข้าเกณฑ์รับเยียวยาโควิด 3,000 บาท

0
12 ส.ค. 64

พม. เปิดคุณสมบัติของผู้ยื่นคำร้อง ขอรับเงินสงเคราะห์ฯ ครอบครัวละไม่เกิน 3,000 บาท


กรณีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีรายได้ไม่เพียงพอ ไม่มีงานทำ มีหนี้สิน และประสบปัญหาความเดือดร้อน สามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือผ่านช่องทางออนไลน์ ขอความช่วยเหลือครอบครัวละไม่เกิน 3,000 บาท ซึ่งหลักเกณฑ์การช่วยเหลือขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของนักสังคมสงเคราะห์ หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมาย โดยล่าสุดได้มีผู้ยื่นคำร้องครบตามเป้าหมายแล้วนั้น


สำหรับขั้นตอนภายหลังจากการยื่นเรื่อง  1. เจ้าหน้าที่ พส.จะโทรกลับเพื่อติดต่อสอบถาม และนัดหมายวันลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน

  2. เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตามหลักและกระบวนการสังคมสงเคราะห์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงตามที่กรอกไว้ในระบบ

  3. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับเงินสงเคราะห์ฯ ว่าเป็นไปตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552

  4. หากพิจารณาแล้วว่าเข้าเงื่อนไข จะโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ขอรับเงินสงคราะห์ โดยเร็วที่สุด ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online


ทั้งนี้คุณสมบัติของผู้ยื่นคำร้องเบื้องต้น จะต้องมีดังนี้  1. เป็นผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน

  2. ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ด้วยเหตุที่หัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต ทอดทิ้ง สาบสูญ หรือต้องโทษจำคุก เจ็บป่วยเรื้อรัง หรือพิการไม่สามารถประกอบอาชีพได้

  3. ประสบปัญหายากลำบากไม่สามารถดูแลครอบครัวได้

  4. คนไร้ที่พึ่ง


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง


- ตรวจสอบสถานะ ขอรับเงินช่วยเหลือ พม.ได้ใน 4 ขั้นตอน
- พม.เปิดให้ลงทะเบียน ขอรับเงินช่วยเหลือ วิธีการมี 4 ขั้นตอนยื่นผ่านออนไลน์ได้เลย
- พม.เพิ่มเบี้ยผู้พิการ จาก 800 เป็น 1,000 บาท เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค.นี้


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม