เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี  (28 มี.ค.) เข้าคูหารับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี (28 มี.ค.) เข้าคูหารับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

1,984
27 มี.ค. 64

เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี (28 มี.ค.) เข้าคูหารับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ต้องกายังไง มาทำความเข้าใจกันก่อน


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เตรียมความพร้อมไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน (แม้จะหมดอายุแล้วก็สามารถใช้แสดงตนได้) หรือบัตร หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตรไปแสดงตนต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมอบบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทั้งนี้ ขั้นตอนและวิธีการเป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด


โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง จำนวน 2 ใบ ในการออกเสียงลงคะแนน คือ


156284792_1873391019485628_36


• บัตรเลือกตั้งสีม่วง สำหรับลงคะแนนเลือกตั้ง “นายกเทศมนตรี” ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องทำเครื่องหมาย ได้เพียงคนเดียว


• บัตรเลือกตั้งสีชมพู สำหรับลงคะแนนเลือกตั้ง “สมาชิกสภาเทศบาล” ทำเครื่องหมายกากบาทเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เขตเลือกตั้งละไม่เกิน 6 คน


กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งประสงค์จะลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทำเครื่องหมายกากบาทในช่องทำเครื่องหมาย "ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด"


ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและบริการข้อมูลสายด่วน 1444


165892137_1887892078035522_49

ข่าวล่าสุด

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่