close sticky
ยาดมโป้ยเซียน

นิด้าโพล เผยผลสำรวจคนไทย 58.49% อยากมี รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ สภาร่างต้องมาจากการเลือกตั้ง

0
21 มี.ค. 64

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ระบุผลสำรวจของประชาชน เรื่อง ‘ประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่’ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,313 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่


สวนดุสิตโพล เผย หนี้บาน - ตกงาน ปัญหาระดับท็อปครอบครัวไทยยุคโควิด


ทั้งนี้ จากการสำรวจ เมื่อถามการตัดสินใจของประชาชน หากวันนี้เป็นวันลงประชามติ เรื่อง ‘ประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่’ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 58.49 ระบุว่า ประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ทั้งฉบับ) รองลงมา ร้อยละ 25.13 ระบุว่า ไม่ประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (จะไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ทั้งฉบับ), ร้อยละ 6.48 ระบุว่า ไม่ไปลงประชามติ, ร้อยละ 5.94 ระบุว่า ไปลงประชามติ ไม่เลือกข้อใด (Vote NO) และร้อยละ 3.96 ระบุว่า ไม่แน่ใจ


ทั้งนี้ เมื่อถามถึงบุคคลที่ควรเป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญหากมีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 59.86 ระบุว่า สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ที่มาจากการเลือกตั้งทั่วประเทศ รองลงมา ร้อยละ 21.86 ระบุว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.), ร้อยละ 17.75 ระบุว่า สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากการสรรหาจากมหาวิทยาลัย


อนึ่ง ประชาชน ร้อยละ 11.88 ระบุว่า สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.), ร้อยละ 10.97 ระบุว่า สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากการสรรหาจากรัฐบาล, ร้อยละ 9.75 ระบุว่า สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากการสรรหาจากรัฐสภา และร้อยละ 8.38 ระบุว่า ไม่ทราบ / ไม่แน่ใจ / ไม่ตอบ


โพลเผยประชาชนมีความสุขช่วงโควิด-19 มีเวลาให้ตัวเอง-ไม่ต้องตื่นเช้า

โพลเผยเสียงบ่นประชาชน "ของแพง-รายได้น้อย" วอนรัฐบาลแก้ด่วน!


a1697780d2e18082cfa4d4f55269a

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม