ศาลรัฐธรรมนูญ เสียงข้างมากชี้ มติศาลปกครองสูงสุดจ่ายค่าโง่ โฮปเวลล์ ขัดรัฐธรรมนูญ

17 มี.ค. 64

ศาลรัฐธรรมนูญ เสียงข้างมากชี้มติ ศาลปกครองสูงสุด จ่ายค่าโง่ โฮปเวลล์ 2.4 หมื่นล้านบาท ขัดรัฐธรรมนูญ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อเวลา 09.30 น. ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดนัดแถลงด้วยวาจา และลงมติการวินิจฉัยกรณี การกำหนดการนับอายุความฟ้องคดีปกครอง สัญญาสัมปทานโครงการโฮปเวลล์ นับตั้งแต่ศาลปกครองเปิดทำการ คือวันที่ 9 มีนาคม 2544 โดยการนัดแถลงดังกล่าว เกิดขึ้นหลังศาลรัฐธรรมนูญมีความเห็นว่า คดีนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมาย หรือมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ จึงให้ยุติการไต่สวนตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง

สำหรับ “คดีโฮปเวลล์” เป็นคดีที่พิพาทกันระหว่าง บริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) กับ กระทรวงคมนาคม และการรถไฟแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2533 ที่เริ่มก่อสร้างจนถึงปัจจุบัน ปี 2564 ก็ยังไม่สามารถหาข้อสรุปในคดีดังกล่าวได้

โดย บริษัท โฮปเวลล์ ได้ยื่นฟ้อง กระทรวงคมนาคม และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เรียกค่าเสียหาย จำนวน 5.6 หมื่นล้านบาท จากกรณีบอกเลิกสัญญา โดยที่ รฟท. ได้ฟ้องกลับเรียกค่าเสียหายในการเสียโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากโครงการจำนวน 2 แสนล้านบาท

ต่อมาในปี 2551 คณะอนุญาโตตุลาการได้วินิจฉัยให้ กระทรวงคมนาคม และ รฟท. ต้องจ่ายเงินชดเชยให้ บริษัท โฮปเวลล์ ได้แก่ ค่าก่อสร้างโครงการ 11,888 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงคมนาคม และรฟท.ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางให้เพิกถอนคำวินิจฉัยดังกล่าว

654535

จากนั้น บริษัท โฮปเวลล์ ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครอง ซึ่งในปี 2562 ศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษา ยกคำร้องของกระทรวงคมนาคม และ รฟท. และให้บังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ได้แก่ ค่าก่อสร้างโครงการ 11,888 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5% รวมประมาณ 24,798 ล้านบาท

ต่อมา รัฐได้ยื่นหลักฐานต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความ กรณีมติที่ประชุมศาลปกครองสูงสุด นับอายุความขัดรัฐธรรมนูญ ที่บัญญัติว่าให้เริ่มนับระยะเวลาอายุความคดีปกครองตั้งแต่วันที่ "รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี" ถือว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 3 วรรคสอง มาตรา 5 วรรคหนึ่ง มาตรา 25 วรรคสาม มาตรา 188 และมาตรา 197 ทำให้มติศาลปกครองสูงสุดที่ให้จ่ายค่าโง่โฮปเวลล์ 2.4 หมื่นล้านบาทไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญรับไว้วินิจฉัยตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ใช้เวลาในการพิจารณานาน 4 เดือน จนนำมาสู่คำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้

ล่าสุด ศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ขาดว่า มติที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุดครั้งที่ 18/2545 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2545 ที่กำหนดให้นับอายุความฟ้องคดีปกครองตั้งแต่วันที่ศาลปกครองเปิดทำการ คือวันที่ 9 มีนาคม 2544 ซึ่งไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 51 ที่บัญญัติว่าให้เริ่มนับระยะเวลาอายุความคดีปกครองตั้งแต่วันที่ “รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี” ถือว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 3 วรรคสอง มาตรา 5 วรรคหนึ่ง มาตรา 25 วรรคสาม มาตรา 188 และมาตรา 197 ทำให้มติศาลปกครองสูงสุดที่ให้จ่ายค่าโง่โฮปเวลล์ 2.4 หมื่นล้านบาทไม่ชอบด้วยกฎหมาย

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ข่าวที่ได้รับความสนใจ