กกต.เตือน ไม่ไปเลือกตั้ง อบจ.ต้องแจ้งเหตุภายใน 27 ธ.ค. ก่อนถูกตัดสิทธิ 6 ประการ

11 ธ.ค. 63

กกต.เตือนประชาชน หากไม่สามารถไปเลือกตั้ง อบจ.ในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ ต้องแจ้งเหตุภายใน 27 ธ.ค. มิเช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ 6 ประการ 

วันที่ 11 ธ.ค. 63 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) แจ้งว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบจ. ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.นี้ สามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือทำเป็นหนังสือ ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิด้วยเหตุใด ยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้งคือ ระหว่างวันที่ 13 - 19 ธ.ค. หรือภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้งคือระหว่างวันที่ 21 - 27 ธ.ค. (แบบฟอร์มหนังหนังสือตัวอย่าง ดาวน์โหลดได้ที่นี่ )

เหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เช่น มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เดินทางออกนอกราชอาณาจักร มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้ง เกินกว่า 100 กิโลเมตร ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้ง ( 20 ธ.ค.) สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่มีสิทธิเลือกตั้ง ก็สามารถใช้สิทธิ์ได้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
เลือกตั้ง อบจ.เดือดมาก หาเสียงแจกยาปลุกเซ็กส์ให้ลูกบ้าน
กกต.ชวนคนไทยใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น นายก อบจ. และสมาชิก อบจ.

สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุ หรือแจ้งแล้วแต่เหตุนั้นไม่เป็นเหตุอันสมควร จะถูกจำกัดสิทธิ 6 ประการ ตามมาตรา 42 พ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น คือ

1. สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็น สว.
2. สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
3. เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
4. ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา
5. ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น และคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. ดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งนี้การจำกัดสิทธิ กำหนดเวลาครั้งละ 2 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง แม้มีการเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ก็ไม่ทำให้สิทธิต่าง ๆ กลับมา

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม