ราชบัณฑิตบัญญัติศัพท์ "New Normal" ความปกติใหม่, ฐานวิถีชีวิตใหม่

15 พ.ค. 63

นายกราชบัณฑิตยสภาเผย คณะกรรมการได้บัญญัติศัพท์ใหม่ "New Normal" ให้เขียนทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า "นิวนอร์มัล" หมายถึง "ความปกติใหม่, ฐานวิถีชีวิตใหม่" และ "New Norm" หมายถึง "บรรทัดฐานใหม่"

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 63 ศ.นพ.สุรพล อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เปิดเผยว่า ราชบัณฑิตยสภาได้แต่งตั้งคณะกรรมการบัญญัติศัพท์ใหม่ที่อยู่ในกระแสสังคมร่วมสมัย โดยได้บัญญัติศัพท์และให้นิยามคำว่า "New Normal" และ "New Norm"

"ราชบัณฑิตยสภาได้แต่งตั้งคณะกรรมการบัญญัติศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหลายสาขาวิชาและที่จำเป็นเร่งด่วน คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่บัญญัติศัพท์ใหม่ที่อยู่ในกระแสสังคมร่วมสมัย รวมทั้งศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหลากหลายสาขาวิชาและมีความจำเป็นต้องใช้งาน นอกจากนี้มีหน้าที่เผยแพร่ศัพท์ที่บัญญัติไปสู่สาธารณชนอีกด้วย"

คำว่า New Normal ได้มีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19

คำว่า New Normal เป็นวลีและเป็นสำนวน ซึ่ง Oxford Dictionary ได้ให้คำนิยามว่า "A previously unfamiliar or atypical situation that has become standard,usual, or expected."

"หมายถึงสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ที่แต่เดิมเป็นสิ่งที่ไม่ปกติ ผู้คนไม่คุ้นเคย ไม่ใช่มาตรฐาน ต่อมามีเหตุหรือเกิดวิกฤตบางอย่าง จึงมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้สถานการณ์หรือปรากฏการณ์นั้นกลายเป็นสิ่งที่ปกติและเป็นมาตรฐาน"

คณะกรรมการได้ให้ความเห็นว่าคำจำกัดความของคำว่า New Normal เป็นพลวัตและคำนี้มีที่ใช้ในหลายบริบท ไม่ใช่เฉพาะในทางธุรกิจหรือวิถีชีวิตเท่านั้น จึงเป็นการยากที่จะหาคำกลาง ๆ ที่จะใช้ได้ในทุกบริบท จึงมีข้อสรุปร่วมกันว่า ควรจะเขียนคำนี้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า "นิวนอร์มัล" จะสื่อความหมายได้ดีกว่า

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบัญญัติศัพท์นิเทศศาสตร์ได้บัญญัติคำนี้ไว้แล้วว่า ความปกติใหม่, ฐานวิถีชีวิตใหม่ คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าสามารถใช้สองคำนี้ได้ด้วย

อีกคำหนึ่งคือ New Norm คณะกรรมการให้ใช้คำว่า "บรรทัดฐานใหม่"

สรุป New Normal = นิวนอร์มัล, ความปกติใหม่, ฐานวิถีชีวิตใหม่
New Norm = บรรทัดฐานใหม่

อ้างอิง: https://www.facebook.com/surapol.issaragrisil/posts/10207392559168907

advertisement

ข่าวยอดนิยม

ข่าวที่ได้รับความสนใจ