มท. เปิดข้อกำหนดสำหรับ ผู้ครบเวลา "กักตัว 14 วัน" ประสงค์เดินทางกลับภูมิลำเนา

มท. เปิดข้อกำหนดสำหรับ ผู้ครบเวลา "กักตัว 14 วัน" ประสงค์เดินทางกลับภูมิลำเนา

1,674
2 พ.ค. 63
2 พ.ค. 63 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)

เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเดินทางกลับของคนไทยจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านช่องทางในพื้นที่จังหวัดชายแดน โดยให้ทุกจังหวัดดำเนินการกักกันคนไทยกลุ่มดังกล่าวไว้นสถานที่กักกันของจังหวัด (Local Quarantine) เพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรการทางสาธารณสุข

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดเพื่่อแจ้งแนวทางปฏิบัติในการเดินทางกลับของคนไทยที่ครบระยะเวลาการกักกันไว้เพื่อสังเกตอาการกลับภูมิลำเนา ดังนี้


1 ในกรณีผู้ที่จะครบระยะเวลาการกักกันประสงค์จะเดินทางกลับด้วยตนเอง เมื่อครบระยะเวลาการกักกันแล้ว ให้เดินทางกลับได้ ทั้งนี้ หากจังหวัดภูมิลำเนาหรือจังหวัดปลายทางที่จะเดินทางไปมีมาตรการเฉพาะ เช่น การกักกันภายในที่พักอาศัย จังหวัดต้นทางต้องแจ้งให้ผู้เดินทางทราบว่าเมื่อเดินทางไปถึงให้ไปรายงานตัวตามสถานที่และดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดด้วย


2 หากผู้ที่จะครบระยะเวลาการกักกันประสงค์ให้ภาครัฐจัดส่ง ให้จังหวัดต้นทางมอบหมายสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือหน่วยงานที่กระทรวงคมนาคมมอบหมาย จัดหายานพาหนะ กำหนดเส้นทางการเดินทาง และจุดจอดรถตามความเหมาะสม พร้อมออกหนังสือรับรองให้แก่ผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะไปส่งผู้ผ่านการกักกันแล้วตามจุดหมายที่กำหนด และให้จังหวัดปลายทางมอบหมายสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือหน่วยงานที่กระทรวงคมนาคมมอบหมาย จัดยานพาหนะไปรับผู้ที่ครบระยะเวลาการกักกัน ณ จุดจอดรถที่นัดหมาย หากจังหวัดต้นทางจัดยานพาหนะไปส่งไม่ถึงจังหวัดปลายทาง


ทั้งนี้ ได้ให้จังหวัดต้นทางซึ่งเป็นสถานที่กักกันดำเนินการสำรวจ และจัดทำข้อมูลการเดินทางกลับของผู้ครบระยะเวลาการกักกัน
แจ้งจังหวัดภูมิลำเนาหรือจังหวัดปลายทางทราบและประสานการดำเนินการ และให้จังหวัดต้นทางจัดทำหนังสือรับรองให้แก่ผู้ที่ครบระยะเวลาการกักกันตามแบบที่กรมควบคุมโรคกำหนดด้วย 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวเด่นในหมวดหมู่