เริ่มแล้ว ! ปุ๋ยคนละครึ่ง รับสมัครผู้ประกอบการฯ 3 วัน

8 ก.ค. 67

เริ่มแล้ว ! ปุ๋ยคนละครึ่ง รับสมัครผู้ประกอบการฯ 3 วัน

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว ออกประกาศเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เพื่อแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้กรมการข้าวออกประกาศรับสมัครผู้ประกอบกิจการปุ๋ยและชีวภัณฑ์ เข้าร่วมโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2567 โดยโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง เป็นโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต 2567/68 มีเนื้อหาดังนี้

เริ่มแล้ว ! ปุ๋ยคนละครึ่ง รับสมัครผู้ประกอบการฯ 3 วัน

ด้วยกรมการข้าวเป็นหน่วยงานในการรับสมัครผู้ประกอบกิจการปุ๋ยและชีวภัณฑ์ ตามโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต ๒๕๖๗/๖๘ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ได้เห็นชอบหลักการโครงการตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมการข้าว โดยผู้สนใจสามารถติตต่อขอรับใบสมัครเข้าคัดเลือกและยื่นใบสมัครได้ที่ ชั้น ๑ อาคารกรมการข้าว ภายในวันและเวลาราชการ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ หรือทางเว็บไชค์กรมการข้าว รายละเอียดตาม QR Code ตามแนบ และประกาศรายชื่อผู้ประกอบกิจการปุ๋ยและชีวภัณฑ์ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ทางเว็บไซต์กรมการข้าว

 เริ่มแล้ว ! ปุ๋ยคนละครึ่ง รับสมัครผู้ประกอบการฯ 3 วัน

รายละเอียดโครงการ "ปุ๋ยคนละครึ่ง"

ทั้งนี้ กรมการข้าว ให้รายละเอียดโครงการ ‘ปุ๋ยคนลครึ่ง’ ว่า เป็นโครงการสนับสนุนปุ๋ย ‘ลดต้นทุนการผลิต’ ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (ปุ๋ยและชีวภัณฑ์คนละครึ่ง) เป็นโครงการฯ ที่ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตในการลดต้นทุนการผลิตข้าวแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2567/68 โดยการสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการ เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวเป็น 3 เท่าในระยะเวลา 4 ปี ที่จะสนับสนุนการลดต้นทุนค่าปุ๋ยให้เกษตรกร ด้วยการที่รัฐบาลจ่ายให้ครึ่งหนึ่ง ไม่เกินไร่ละ 500 บาท ต่อครัวเรือนไม่เกิน 20 ไร่

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2568

คุณสมบัติ

 • ㆍเกษตรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2567/68 กับกรมส่งเสริมการเกษตร
 • ㆍลูกค้า ธ.ก.ส. ที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อย สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตามปกติ

ปุ๋ยที่ขึ้นทะเบียนฯ ภายใต้โครงการปุ๋ยคนละครึ่ง

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง เลือกการสนับสนุนปุ๋ยคนละครึ่งที่ขึ้นทะเบียนสำหรับนาข้าวจำนวน 16 รายการ ดังนี้

 1. 1.ปุ้ยสูตร 25-7-14
 2. ปุ้ยสูตร 20-8-20
 3. ปุ้ยสูตร 20-10-12
 4. ปุ้ยสูตร 30-3-3
 5. ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0
 6. ปุ้ยสูตร 18-12-6
 7. ปุ้ยสูตร 16-8-8
 8. ปุ้ยสูตร 16-12-8
 9. ปุ้ยสูตร 16-16-8
 10. ปุ้ยสูตร 16-20-0
 11. ปุยสูตร 20-20-0
 12. ปุ้ยสูตร 15-15-15
 13. ปุ๋ยสูตร 16-16-16
 14. ปุ๋ยสูตร 13-13-24
 15. ปุ๋ยอินทรีย์ที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรม หรือ ใช้ขุยอินทรีย์ที่ได้รับใบสำคัญการขึ้นกะเบียนปุ๋ยอินทรีย์
 16. ชีวกัณฑ์ที่ได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

เริ่มแล้ว ! ปุ๋ยคนละครึ่ง รับสมัครผู้ประกอบการฯ 3 วันเริ่มแล้ว ! ปุ๋ยคนละครึ่ง รับสมัครผู้ประกอบการฯ 3 วันเริ่มแล้ว ! ปุ๋ยคนละครึ่ง รับสมัครผู้ประกอบการฯ 3 วัน

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม