ส.ป.ก.เตรียมพร้อมมอบโฉนดฯภาคอีสาน พร้อมดันเกษตรกรสู่การเป็นนักการตลาด

25 มิ.ย. 67

ส.ป.ก.เตรียมพร้อมมอบโฉนดเพื่อการเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ภาคอีสาน พร้อมดันเกษตรกรสู่การเป็นนักการตลาด

จากที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้มีการประชุม ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย ในเรื่อง 1) การมอบโฉนดเพื่อการเกษตร 2) การตรวจสอบและพิจารณาความผิดเกี่ยวกับผู้ได้รับการจัดที่ดินและผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบในเขตปฏิรูปที่ดิน

ส.ป.ก.เตรียมพร้อมมอบโฉนดฯภาคอีสาน พร้อมดันเกษตรกรสู่การเป็นนักการตลาด

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมในการมอบโฉนดเพื่อการเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 การติดตามผลการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผลการใช้จ่าย/เบิกจ่ายงบประมาณ ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นอกจากการพิจารณาในข้างต้น ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณา Road Map โฉนดเพื่อการเกษตร ปี พ.ศ.   พร้อมเร่งพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินให้เป็น Smart Farmer ผลิตสินค้ามาตรฐาน GAP เพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปให้กลายเป็นสินค้าอัตลักษณ์ และผนึกกำลังจับคู่ธุรกิจการค้า จำหน่ายสินค้าทั้งรูปแบบ Offline และ Online

ส.ป.ก.เตรียมพร้อมมอบโฉนดฯภาคอีสาน พร้อมดันเกษตรกรสู่การเป็นนักการตลาด

ด้านนายมานะชัย ปัญญาศิริ เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า หลังจากที่ตนได้รับการจัดสรรที่ดินที่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ตนได้รวมกลุ่มกับเกษตรกรในพื้นที่ปลูกผักสลัด ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดและมีมูลค่าสูง โดยทางด้านสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี (ส.ป.ก.อุดรธานี) เข้ามาส่งเสริมด้านความรู้ ผ่านโมเดล “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม” พร้อมเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เสริมทัพความรู้ให้แก่เกษตรกร พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และจับคู่ธุรกิจ มาจนถึงปัจจุบันเกษตรกรมีตลาดส่งสินค้าที่เข้มแข็งร่วมกับร้าน Farm Station สร้างรายได้หมุนเวียนให้กับเกษตรกรในพื้นที่อย่างมั่นคง

advertisement

ข่าวยอดนิยม