รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบโฉนดเพิจิตรและลำปาง

24 มิ.ย. 67

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบโฉนดเพื่อการเกษตร ในวาระลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพิจิตรและจังหวัดลำปาง

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มอบหมายให้นายวัฒนา มังธิสาร รองเลขาธิการ ส.ป.ก., นายภาชน์ จารุภุมมิก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายศุภชัย สงชู ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร กลุ่มปฏิรูปที่ดินจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ติดตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอรรถกร ศิริลัทธยากร) และคณะ ลงพื้นที่มอบโฉนดเพื่อการเกษตรและตรวจราชการในพื้นที่ จังหวัดพิจิตร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบโฉนดเพิจิตรและลำปาง

ในการนี้ รมว.กษ และ รมช.กษ. ได้มอบโฉนดเพื่อการเกษตร ให้กับเกษตรกรในอำเภอ สามง่าม, โพธิ์ประทับช้าง, บึงนาราง, วังทรายพูน, วชิรบารมี รวมทั้งสิ้นจำนวน 300 ราย 335 แปลง เนื้อที่ 3,621-1-30 ไร่ ซึ่งจังหวัดพิจิตร มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน เนื้อที่ทั้งหมด 364,172 ไร่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรแล้ว จำนวน 5,841 แปลง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบโฉนดเพิจิตรและลำปาง

ทั้งนี้ ได้มีการเดินทางลงพื้นที่ไปตรวจราชการจังหวัดลำปาง โดยมีพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พิธีไถ่ชีวิตโคและมอบโค-กระบือให้เกษตรกรยืมเลี้ยง เพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ และพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินในอำเภอเกาะคา, อำเภอสบปราบ, อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง จำนวน 131 ราย รวม 160 แปลง เนื้อที่ 1,025 ไร่ 2 งาน 74 ตารางวา รวมทั้ง ส.ป.ก.ลำปาง ได้ให้บริการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เผยแพร่นิทรรศการองค์ความรู้ พร้อมทั้งแนวทางการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มมูลค่าในโฉนดเพื่อการเกษตร เช่น สินเชื่อ, หลักทรัพย์ค้ำประกัน, และโฉนดต้นไม้ ในการนี้ได้รับการสนับสนุนกล้าไม้มีค่า (ต้นพยุงและจามจุรี) จากสถานีเพาะชำกล้าไม้สบปราบให้กับเกษตรกร เพื่อเพิ่มมูลค่าในโฉนดเพื่อการเกษตรต่อไป

advertisement

ข่าวยอดนิยม