ทบ.โต้ สส.จิรัฏฐ์ ข้อมูลคลาดเคลื่อน ปมที่ดินทหาร ยันไม่ใช่พื้นที่เอกราชกองทัพ

24 มิ.ย. 67

 

ทบ.โต้ สส.จิรัฏฐ์ ข้อมูลคลาดเคลื่อน ปมที่ดินทหาร ยันกองทัพปฏิบัติตามระเบียบราชพัสดุ ไม่ได้ทำตามอำเภอใจ เหตุมีพื้นที่ชั้นความลับ คนภายนอกเข้าไม่ถึง 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 24 มิ.ย. 67 ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พ.อ.ริชฌา สุขสุวานนท์ รองโฆษกกองทัพบก กล่าวถึงกรณีที่นาย จิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ สส.ฉะเชิงเทรา พรรคก้าวไกล ในฐานะคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร ตั้งข้อสังเกตพื้นที่ทหาร ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ แต่เจ้าของพื้นที่ไร้อำนาจเรียกคืน เปรียบเป็นพื้นที่เอกราชของกองทัพ ที่ไม่มีใครเข้าไปตรวจสอบได้นั้นว่า 

ข้อมูลดังกล่าวอาจสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนให้กับสังคม ในประเด็นที่เกี่ยวกับที่ดินทหารในหลายประการ กองทัพบกจึงขอให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง และป้องกันการบิดเบือนข้อมูลทั้งที่เจตนาและด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ดังนี้ 

ที่ดินทหารคือ ที่ดินราชพัสดุ ตาม พ.ร.บ. ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562 โดยมี กระทรวงการคลัง เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ส่วนกองทัพบกเป็นผู้ใช้ที่ราชพัสดุ ตามกฎกระทรวง การใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2563 โดยเป็นการใช้ตามอำนาจหน้าที่ของกองทัพ ด้านความมั่นคง และการพัฒนาประเทศ ซึ่งยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่ราชพัสดุ 

และเนื่องจากพื้นที่ของกองทัพบก เป็นพื้นที่เพื่อความมั่นคง มีชั้นความลับทางราชการทหาร จึงทำให้บุคคลภายนอกเข้าถึงได้ยาก การไม่ได้รับรู้ข้อมูลเชิงลึก อาจทำให้ถูกมองว่า กองทัพบกทำอะไรได้ตามใจ ซึ่งแท้จริงแล้ว กองทัพบกก็ยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบต่างๆ พื้นที่ไม่ลงสี หรือสีขาวนั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้กำหนดข้อยกเว้นสำหรับที่ดินของกองทัพ เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่ตั้งของสิ่งปลูกสร้างที่สำคัญต่างๆ เช่น คลังอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมถึงที่ตั้งโรงงานต่าง ๆ ของกองทัพ รวมถึงระบบด้านความปลอดภัยและสาธารณูปโภคที่สนับสนุนเกื้อกูลกัน 

พ.อ.ริชฌา กล่าวต่อว่า ทั้งนี้การก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ กองทัพบก ยังคงต้องเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องเช่นกัน หากหน่วยงานใดมีความประสงค์จะขอใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครอง ดูแลและใช้ประโยชน์ของกองทัพก็สามารถกระทำได้ ตามกฎกระทรวง การใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2563 ข้อ 3 โดยขอความเห็นชอบจากกองทัพ ในฐานะส่วนราชการที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ แล้วยื่นคำขอไปยัง กรมธนารักษ์หรือ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 

ซึ่งในปัจจุบันกองทัพก็ได้ยินยอมให้ส่วนราชการใช้หลายพื้นที่ เช่น บริเวณที่ตั้งของรัฐสภา, มอเตอร์เวย์ ทั้งสายตะวันตกและสายตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงที่ตั้งสำนักงานของส่วนราชการอื่นๆ เป็นต้น 

พ.อ.ริชฌา กล่าวอีกว่า กองทัพบกตระหนักดีว่าการได้รับการบริการในด้านต่างๆ ของประชาชน เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ แต่ผู้ที่เข้าไปยึดถือครอบครอง (บุกรุกที่ดินของรัฐ) ในพื้นที่ครอบครองของกองทัพบกโดยมิชอบ ซึ่งบางพื้นที่เป็นพื้นที่ความมั่นคงตามแนวชายแดน ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย  ซึ่งในปัจจุบันกองทัพบกได้นำที่ดินที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบก ร่วมกับกรมธนารักษ์ จัดทำโครงการ “ธนารักษ์เอื้อราษฎร์” ซึ่งเป็นการจัดสรรพื้นที่ราชพัสดุที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการต่างๆ นำมาให้ประชาชนใช้ประโยชน์ จึงขอให้ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการและติดตามข่าวสารได้ที่สำนักงานธนารักษ์และหน่วยทหารในพื้นที่

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม