ส.ป.ก.กาฬสินธุ์ ส่งเสริมเกษตรกรปลูกผักอินทรีย์ พัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน

21 มิ.ย. 67

ส.ป.ก.กาฬสินธุ์ ส่งเสริมเกษตรกรปลูกผักอินทรีย์ พัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน

ส.ป.ก. จัดสรรที่ดินให้เกษตรกร อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมพัฒนาแหล่งน้ำ ส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์ แปรรูปผลผลิต รวมถึงบูรณาการความร่วมมือ จัดตั้ง “สหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย”

ส.ป.ก.กาฬสินธุ์ ส่งเสริมเกษตรกรปลูกผักอินทรีย์ พัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน

นายชาติตระการ ผลชื่น ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย หนึ่งในเกษตรกรที่ใช้พื้นที่ในการปลูกพืชแบบผสมผสาน กล่าวว่า ตนได้รับการจัดสรรที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน จาก ส.ป.ก.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 เป็นพื้นที่จำนวน 2 ไร่ 2 งาน มีการแบ่งพื้นที่เพื่อสร้างที่อยู่อาศัย และทำประโยชน์ทางการเกษตร โดยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจาก ส.ป.ก.กาฬสินธุ์ ให้เข้าศึกษาองค์ความรู้ ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กับพระอาจารย์มหาสุภาพ พุทฺธวิริโย วัดป่านาคำ และ ส.ป.ก.กาฬสินธุ์ ยังส่งเสริมในการจัดตั้ง “สหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย” ให้มีการจัดการและการดูแลในรูปแบบของสหกรณ์ และส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน การปลูกมันสำปะหลัง การเผาถ่านเพื่อนำมาขาย สร้างรายได้วันละ 600-700 บาทต่อวัน ส่งเสริมให้มีการแปรรูปสินค้า เช่น ข้าวเกรียบ สบู่รังไหม รวมถึงให้เกษตรกรมีอาชีพเสริมที่หลากหลาย เช่น การเลี้ยงโคเนื้อ เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงจิ้งหรีด และปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทำให้เกษตรกรในชุมชนมีอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคง

ส.ป.ก.กาฬสินธุ์ ส่งเสริมเกษตรกรปลูกผักอินทรีย์ พัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน

นางสาวชัญญานุช ไชยโชติ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน กล่าวว่า หลังจากยึดคืนพื้นที่จากผู้กระทำความผิด โดยพื้นที่ ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ เดิมเป็นพื้นที่ป่ายูคา ส.ป.ก.กาฬสินธุ์ จึงทำการปูผังแบ่งแปลงให้กับเกษตรกรที่เข้ามาตามคุณสมบัติ และส่งเสริมการจัดทำหลุมพอเพียง นำเกษตรกรเข้าศึกษาองค์ความรู้ ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และสุขภาวะวิถีพุทธ ศูนย์พัฒนาคุณธรรม กับพระอาจารย์มหาสุภาพ พุทฺธวิริโย วัดป่านาคำ ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้เกษตรกรได้มีองค์ความรู้เบื้องต้นในการทำการเกษตร หลังจากนั้น ส.ป.ก.กาฬสินธุ์ เข้าจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรรายละ 2 ไร่ 2 งาน รวมถึงวางผังพื้นที่ทำกินให้กับเกษตรกร ดังนี้ หนึ่งไร่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยพร้อมทำเกษตรผสมผสาน เพื่อสร้างเป็นอาชีพแต่ละครัวเรือน อีกหนึ่งไร่เป็นพื้นที่หลังบ้าน ทำไม้หลุมพอเพียง ไม้ป่า ไม้ธรรมชาติ ซึ่งทาง ส.ป.ก.กาฬสินธุ์ สนับสนุนพันธุ์ไม้ต่าง ๆ เพื่อทำไม้หลุมพอเพียง อีกหนึ่งสิ่งสำคัญในการทำการเกษตรคือน้ำ เนื่องจากพื้นที่เป็นพื้นที่สูง ส.ป.ก.กาฬสินธุ์ จึงสนับสนุนการขุดบ่อน้ำ จำนวน 2 บ่อ การขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมระบบโซลาร์เซลล์ ปัจจุบันมีบ่อบาดาลทั้งหมด 11 บ่อ เพื่อบริหารจัดการปัญหาเรื่องน้ำ และให้องค์ความรู้ ในเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ และปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เพื่อให้เกษตรกรเลือกอาชีพทางการเกษตรที่เหมาะสมกับแต่ละครัวเรือน หลังจากนั้นจึงได้จัดตั้ง “สหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย” เพื่อให้สหกรณ์เป็นผู้ดูแลบริหารจัดการ และมีหน่วยงานอื่นๆ เช่น กรมพัฒนาชุมชน สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล รวมถึงหน่วยงานเทศบาล ร่วมช่วยบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง และช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ได้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ส.ป.ก.กาฬสินธุ์ ส่งเสริมเกษตรกรปลูกผักอินทรีย์ พัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน

นอกจากการจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรแล้ว ส.ป.ก. ยังส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ แปรรูปผลิตภัณฑ์ และในอนาคตมีการพัฒนาต่อยอด จัดตั้งเป็นตลาดชุมชน เพื่อนำผลผลิตของเกษตรกรวางขาย และวางแผนจัดทำสินค้าเด่น สร้างมูลค่า ให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน

advertisement

ข่าวยอดนิยม