ก้าวไกลได้ลุ้นต่อ ศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณา คดี ยุบพรรค 3 ก.ค.นี้

18 มิ.ย. 67

ก้าวไกลได้ลุ้นต่อ ศาลรัฐธรรมนูญ นัดพิจารณา คดี กกต. ยื่นยุบพรรค 3 กรกฎาคม นี้

 

วันนี้ (18 มิถุนายน 2567) ศาลรัฐธรรมนูญ ออกเอกสารชี้แจง กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกล 

ระบุว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ร้อง) โดยนายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคำร้องกรณีมีหลักฐาน อันควรเชื่อว่าพรรคก้าวไกล (ผู้ถูกร้อง) มีพฤติการณ์กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖- มาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฎตามคำวินิจฉัย

ศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓/๒๕๖๙ จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้อง เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคล ผู้เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้อง และห้ามมิให้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้อง และถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง

หรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ภายในกำหนดสิบปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๒ วรรคสอง และมาตรา ๙๔ วรรคสอง

ต่อมาวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ผู้ร้องยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐาน ภายในวันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ผู้ร้องได้ยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ฉบับลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ และผู้ร้องได้ยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ฉบับลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

โดยผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่า

๑.เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณากำหนดให้บุคคลเสนอบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือ ความเห็นล่วงหน้าต่อศาลรัฐธรรมนูญตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อไป

๒. มีคำสั่งให้นำพยานเอกสารในสำนวนการไต่สวนคดีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓/๒๕๖๗ มารวมไว้ในสำนวนคดีนี้เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

๓.กำหนดนัดพิจารณาต่อไปในวันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๔.กำหนดให้คู่กรณีเข้ามาตรวจพยานหลักฐานในวันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม