ส.ป.ก. ประชุมและติดตามผลการดำเนินงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 3

18 มิ.ย. 67

ส.ป.ก. ประชุมและติดตามผลการดำเนินงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 3

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นประธานการประชุมและติดตามผลการดำเนินงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมด้วย นายวัฒนา มังธิสาร, นายปรีชา ลิ้มถวิล รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ผู้บริหาร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดในภาคกลาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

ส.ป.ก. ประชุมและติดตามผลการดำเนินงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 3

โดยการประชุมได้พิจารณา แลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เช่น ร่าง Road Map การดำเนินการปรับปรุงหนังสือเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน หรือ ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ในปีงบประมาณ 2568 โดยมีเป้าหมายในการมอบโฉนดเพื่อการเกษตร จำนวน 700,000 ฉบับ, ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567, ผลการดําเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และผลการดำเนินการจัดที่ดิน เป็นต้น รวมไปถึงเรื่องการตรวจสอบและพิจารณาความผิดเกี่ยวกับผู้ได้รับการจัดที่ดินและผู้ถือครองที่ดิน โดยมิชอบในเขตปฏิรูปที่ดิน

ส.ป.ก. ประชุมและติดตามผลการดำเนินงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 3

เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า “วันนี้เราได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อแก้ปัญหาในการดำเนินงานด้านต่างๆ เช่น การขับเคลื่อนงานของ ส.ป.ก. เน้นเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณให้อยู่ในห้วงเวลาที่เหมาะสม และการขับเคลื่อนนโยบายการมอบโฉนดเพื่อการเกษตรต้องเร่งให้แล้วเสร็จ และพี่น้องประชาชนก็หวังให้ได้ใช้ประโยชน์จากโฉนดเพื่อการเกษตร อย่างเช่นการนำทรัพย์สินบนที่ดินไปเป็นทุนในการต่อยอดอาชีพ เป็นต้น รวมถึงการตรวจสอบการถือครองที่ดินโดยมิชอบ นอกจากเรื่องของการจัดที่ดินแล้ว เรายังให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร เช่น น้ำ โครงสร้างพื้นฐาน อาชีพ เป็นต้น ให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปด้วยความเข้มแข็ง เพื่อเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน”

advertisement

ข่าวยอดนิยม