มีผลแล้ว ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ยาบ้า 1 เม็ด เป็นผู้เสพ

18 มิ.ย. 67

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกฎ กระทรวงสาธารณสุข กำหนด ยาบ้า 1 เม็ด สันนิษฐานมีไว้ครอบครอง เพื่อเสพ 

วันที่ 18 มิ.ย. 67 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษ และวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567 โดยมีรายละเอียดว่า 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 และมาตรา 117 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (ก) ของ (1) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ พ.ศ.2567 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

"(ก) แอมเฟตามีน (amphetamine หรือ amfetamine) มีปริมาณไม่เกิน 1 หน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 100 มิลลิกรัม" 

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (จ) ของ (1) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ พ.ศ.2567 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

"(จ) เมทแอมเฟตามีน (methamphetamine หรือ metamfetamine) มีปริมาณไม่เกิน 1 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 100 มิลลิกรัม หรือในกรณีที่เป็นเกล็ด ผง ผลึกมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 20 มิลลิกรัม" 

ให้ไว้ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2567 สมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สาธารณสุข

 

ราชกิจจานุเบกษา

advertisement

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส