เช็กชื่อ 40 ผู้เข้ารอบ กทม. ชิง สว.ระดับประเทศ

17 มิ.ย. 67

เช็กชื่อ 40 ผู้เข้ารอบ กทม. ชิง สว.ระดับประเทศ เจอ นักวิชาการ - เคลื่อนไหว – นักธุรกิจ-อดีตข้าราชการ ติดโผอื้อ 

วันที่ 17 มิ.ย. 67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการเลือก สว.ระดับประเทศ มีการเปิดเผยถึงรายชื่อของผู้ที่ผ่านเข้ารอบระดับประเทศอย่างไม่เป็นทางการ โดยในส่วนของ กทม.มีผู้ได้รับเลือกเป็น สว.ระดับจังหวัดของ กรุงเทพมหานคร จาก 20 กลุ่มอาชีพ รวม 40 คน 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มบริหารราชการแผ่นดิน และความมั่นคง ได้แก่ นายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ อดีตเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก, พล.ต.ต.อรรถวิทย์ สายสืบ อดีตรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ นายสุรชัย ตรงงาม ทนายความด้านสิทธิมนุษยชน และสิ่งแวดล้อม, พล.ต.ท.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มการศึกษา ได้แก่ นายพิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ อดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นางฉันทนา หวันแก้ว อดีตรองคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

กลุ่มที่ 4 กลุ่มการสาธารณสุข ได้แก่ นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย อดีตกรรมการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, น.ส.วิธาวีร์ ประทุมสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพ 

กลุ่มที่ 5 กลุ่มอาชีพทำนา และปลูกพืชล้มลุกฯ ได้แก่ นายเดชา นุตาลัย อุปนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย, นายชูเกียรติ เลิศสุภานนท์ ผู้ออกแบบปลูกผักระบบไฮโดรโปนิกส์ 

กลุ่มที่ 6 กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง ได้แก่ น.ส.สดใส โอมหานนท์ เกษตรกรสวนมะนาว, นายสุชาติ ขวัญเกื้อ ทนายความ และเจ้าของสวนทุเรียน 

กลุ่มที่ 7 กลุ่มพนักงาน หรือลูกจ้างของบุคคล ซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ นายแล ดิลกวิทยรัตน์ นักวิชาการด้านแรงงาน, นายวีรเวท วงษ์กิจบัญชา อาจารย์สอนด้านนโยบายการเงินการคลัง 

กลุ่มที่ 8 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์ สาธารณูปโภค พลังงาน ได้แก่ นายวรุณ อุ่นเจริญพรพัฒน์ ที่ปรึกษาบริหารโครงการเอกชน, นายปฏิมา จีระแพทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ 

กลุ่มที่ 9 กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางขนาดย่อม ได้แก่ นายสมชาย สาโรวาท ประธานเครือข่ายพัฒนาศักยภาพไทย, น.ส.ฐานิยา ตุลาธรรมธร ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน 

กลุ่มที่ 10 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการตามข้อ 9 ได้แก่ น.ส.พรีธาภัสสร์ วิชยกิตติ์ ประธานบริหารองค์กรส่งเสริมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยดั้งเดิมสู่สากล, นายสนั่น ขวัญเอื้อ เจ้าของกิจการอสังหาริมทรัพย์ 

กลุ่มที่ 11 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ หรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ นายเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์ นายกสมาคมโรงแรมไทย, น.ส.สุวณา ปิยะพิสุทธิ์ ประธานมูลนิธิสุวณาประชาสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ขาดโอกาส 

กลุ่มที่ 12 กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม ได้แก่ นายปิยะพงศ์ เรืองรอง ผู้ชำนาญด้านเคมีอุตสาหกรรม, นายวิวัฒน์ ทีฆะคีรีกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด 

กลุ่มที่ 13 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารการพัฒนานวัตกรรม ได้แก่ น.ส.ศิริวรรณ คูอัมพร กรรมการผู้จัดการบริษัทชิ้นส่วนยานยนต์, นายประเวทย์ ตันติสัจธรรม นายกสมาคมไทยบล็อกเชน 

กลุ่มที่ 14 กลุ่มสตรี ได้แก่ น.ส.สุกัญญา ประจวบเหมาะ สมาคมสตรี ประธานสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์, น.ส.สุภาพร อัษฎมงคล อาชีพรับจ้าง 

กลุ่มที่ 15 กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการทุพพลภาพ ชาติพันธุ์ ได้แก่ นายสุเทพ สุริยะมงคล คน 6 ตุลา19, นายอาณัฐชัย รัตตกุล เลขาธิการมูลนิธิลูกเสือโลก 

กลุ่มที่ 16 กลุ่มศิลปวัฒนธรรม ดนตรีการแสดง บันเทิง นักกีฬา ได้แก่ น.ส.ภาวิณี สมรรคบุตร ฟอฟิ นักออกแบบศิลปะการแสดง, น.ส.ดุจดาว วัฒนปกรณ์ นักแสดง 

กลุ่มที่ 17 กลุ่มประชาสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์ ได้แก่ นางอังคณา นีละไพจิตร อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, น.ส.แสงศิริ ตรีมรรคา ผู้ประสานงานกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ 

กลุ่มที่ 18 กลุ่มสื่อสารมวลชนผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม ได้แก่ น.ส.นันทนา นันทวโรภาส คณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง ม.เกริก, น.ส.อัจฉรา อัชฌายกชาติ อดีตผู้สื่อข่าวหลายสำนัก 

กลุ่มที่ 19 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ ได้แก่ นายพรชัย วิทยเลิศพันธ์ุ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องศิลปะป๊อปคัลเลอร์, น.ส.กิตติมา เพ็งสุข เจ้าของตลาดนัดผู้ใหญ่อ้วน 

กลุ่มที่ 20 กลุ่มอื่นๆ ได้แก่ นายธรรมนูญ ซึมโรจน์ประเสริฐ นักธุรกิจเพื่อสังคม, นายวราวุธ ตีระนันทน์ อุปนายกสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม