ชาวนาเฮ “ปุ๋ยคนละครึ่ง” เตรียมนำเข้าครม. ชี้ช่วยชาวนา 4.68 ล้านครอบครัว

13 มิ.ย. 67

ชาวนาเฮ “ปุ๋ยคนละครึ่ง” เตรียมนำเข้าครม. ชี้ช่วยชาวนา 4.68 ล้านครอบครัว

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า วันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) โดยมี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุม ได้มีมติเห็นชอบหลักการโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตลดต้นทุนการผลิตข้าวแก่เกษตรกร โดยจะสนับสนุนปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และชีวภัณฑ์ ไม่เกินไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 67/68 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรเป้าหมาย 4.68 ล้านครัวเรือน วงเงินงบประมาณ 29,994.3445 ล้านบาท โดยมอบหมายให้กรมการข้าวนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเร็วที่สุดภายในเดือนนี้

ชาวนาเฮ “ปุ๋ยคนละครึ่ง” เตรียมนำเข้าครม. ชี้ช่วยชาวนา 4.68 ล้านครอบครัว

ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลมีนโยบายการลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยทำนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และทำนาแบบยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง ให้กับกลุ่มเกษตรกร และตระหนักถึงสภาพแวดล้อม จึงได้นำนโยบายตลาดนำการผลิตมาใช้เพื่อวางแผนการผลิตให้เป็นไป ตามที่ตลาดต้องการลดต้นทุนการผลิตข้าวแบบยั่งยืน ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ปฏิบัติ เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป็น 3 เท่าในระยะเวลา 4 ปี จึงจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และให้เกษตรกรมีทางเลือกในการใช้ปุ๋ยและชีวภัณฑ์ที่หลากหลายกับพื้นที่ จึงต้องสนับสนุนปุ๋ยและชีวภัณฑ์ที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ ตามความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแบบให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีส่วนร่วมสมทบค่าปุ๋ยและชีวภัณฑ์ในลักษณะ “ปุ๋ยและชีวภัณฑ์คนละครึ่ง”

โดยมีเป้าหมายสนับสนุนค่าปุ๋ยในอัตราปุ๋ยไร่ละ 50 กิโลกรัม ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ (ไม่เกินครัวเรือนละ 1,000 กิโลกรัม) ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่จะปลูกข้าวในปีการผลิต 2567/68 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ประมาณ 4.68 ล้านครัวเรือน แยกเป็น 1) เกษตรกรที่ปลูกข้าวทั่วไป 4.48 ล้านครัวเรือน (ใช้ปุ๋ยสูตรที่มีความเหมาะสมกับการปลูกข้าว) 2) เกษตรกรที่ปลูกข้าวอินทรีย์ 0.20 ล้านครัวเรือน (ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ำและชนิดเม็ดและขึ้นบัญชีนวัตกรรม) โดยปุ๋ยที่เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นปุ๋ยที่ได้รับการขึ้นทะเบียน หรือหนังสือสำคัญรับแจ้ง ถูกต้องตามพระราชบัญญัติปุ๋ย และชีวภัณฑ์ ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย

ชาวนาเฮ “ปุ๋ยคนละครึ่ง” เตรียมนำเข้าครม. ชี้ช่วยชาวนา 4.68 ล้านครอบครัว

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกรับการสนับสนุนปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และชีวภัณฑ์ สำหรับนาข้าวที่ขึ้นทะเบียนสำหรับนาข้าว จำนวน 13 รายการ ได้แก่ (1) ปุ๋ยสูตร 25-7-14 (2) ปุ๋ยสูตร 20-8-20 (3) ปุ๋ยสูตร 20-10-12 (4) ปุ๋ยสูตร 30-3-3 (5) ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 (9) ปุ๋ยสูตร 16-16-8 (6) ปุ๋ยสูตร 18-12-6 (7) ปุ๋ยสูตร 16-8-8 (8) ปุ๋ยสูตร 16-12-8 (10) ปุ๋ยสูตร 16-20-0 (11) ปุ๋ยสูตร 20-20-0 (12) ปุ๋ยอินทรีย์ที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรม หรือ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ (13) ชีวภัณฑ์ที่ได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย และที่ประชุมฯได้เสนอเพิ่มปุ๋ยอีก 3 สูตร ได้แก่ (1) ปุ๋ยสูตร 16-16-16 (2) ปุ๋ยสูตร 15-15-15 และ (3) ปุ๋ยสูตร 13-13-24

ทั้งนี้กรอบวงเงินในการดำเนินการ 29,994.3445 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินทุน ธ.ก.ส. สำรองจ่ายการดำเนินงานตามความโครงการฯ 29,532.1950 ล้านบาท และงบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 2567 จำนวน 462.1495 ล้านบาท

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม