กรมพัฒนาที่ดิน เตรียมจัดงานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก 2024 ร่วมกันพลิกฟื้นแผ่นดิน : มรดกเรา อนาคตเรา

13 มิ.ย. 67

กรมพัฒนาที่ดิน เตรียมจัดงานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก 2024 ร่วมกันพลิกฟื้นแผ่นดิน : มรดกเรา อนาคตเรา

 

ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (General Assembly) กำหนดให้วันที่ 17 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก (Desertification & Drought Day) โดยในปี 2567 นี้ จะเป็นวาระครบรอบ 30 ปี ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (UNCCD) ซึ่งเป็นความตกลงระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันทางกฎหมายเพียงฉบับเดียวที่เกี่ยวข้องกับการจัดการที่ดินและภัยแล้ง และเป็นหนึ่งในอนุสัญญาริโอเคียงคู่กับกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) และอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD)

กรมพัฒนาที่ดิน เตรียมจัดงานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก 2024 ร่วมกันพลิกฟื้นแผ่นดิน : มรดกเรา อนาคตเรา

ด้าน นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า สำหรับประเทศไทย กรมพัฒนาที่ดิน ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลัก กำหนดจัดงานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก ปี 2567 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ภายใต้แนวคิด “United for Land: Our Legacy Our Future” “ร่วมพลิกฟื้นผืนดิน: มรดกเรา อนาคตเรา” ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักถึงปัญหาการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ความเสื่อมโทรมของที่ดิน และภัยแล้ง เพื่อแสดงแนวทางการแก้ปัญหาโดยมนุษย์เพื่อป้องกันการแปรสภาพเป็นทะเลทรายและการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยแล้ง และเพื่อเสริมสร้างการดำเนินงานของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ให้กับประชาชน เกษตรกร ภายในงานมีนิทรรศการภายใต้แนวคิด “United for Land: Our Legacy Our Future” การเสวนาเนื่องในวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก ปี 2567 และการบรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนงานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

กรมพัฒนาที่ดิน เตรียมจัดงานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก 2024 ร่วมกันพลิกฟื้นแผ่นดิน : มรดกเรา อนาคตเรา

Mr.Ibrahim Thiaw เลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (UNCCD) กล่าวว่า “ร้อยละ 40 ของโลกเกิดความเสื่อมโทรมของที่ดิน ส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติมากกว่าครึ่ง แน่นอนว่าวิธีแก้ปัญหาอยู่ในมือ ถึงเวลาแล้วที่เราจะร่วมมือกันเพื่อพลิกฟื้นแผ่นดินและขจัดความเสื่อมโทรมของที่ดินทั่วโลกให้หมดไป” ประเด็นสำคัญ คือ อนาคตของการดูแลรักษาที่ดิน เนื่องจากในทุกวินาทีบนโลก พื้นที่ขนาดประมาณ 4 สนามฟุตบอลกำลังเกิดความเสื่อมโทรมซึ่งมีค่าเท่ากับ 100 ล้านเฮกแตร์ในทุกปี การมีส่วนร่วมของคนรุ่นปัจจุบันและอนาคตจะเป็นสิ่งสำคัญในการหยุดยั้งและฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดินที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นทั่วโลกในปัจจุบัน อีกทั้งสามารถตอบสนองตามพันธกรณีของโลก ด้วยการฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรม 1 พันล้านเฮกแตร์ภายในปี 2573 จึงเป็นหัวข้อวันทะเลทรายและภัยแล้งโลกในปีนี้ว่า “United for Land: Our Legacy Our Future” จะมุ่งเน้นที่การระดมทรัพยากรในทุกภาคส่วนของสังคมเพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาที่ดินอย่างยั่งยืน

กรมพัฒนาที่ดิน เตรียมจัดงานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก 2024 ร่วมกันพลิกฟื้นแผ่นดิน : มรดกเรา อนาคตเรา

advertisement

ข่าวยอดนิยม