ส.ป.ก. จัด "กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน" ณ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

10 มิ.ย. 67

ส.ป.ก. จัดโครงการจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติฯ "กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน" ณ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นประธานในพิธีโครงการจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 "กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน" โดยมีคณะผู้บริหารเข้าร่วม อาทิ นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายสุรชัย ยุทธชนะ, นายวัฒนา มังธิสาร รองเลขาธิการ ส.ป.ก.,นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง ที่ปรึกษาเลขาธิการ ส.ป.ก., นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ผู้ตรวจราชการกรม,ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ฯ, ปฏิรูปที่ดินจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ หมู่ 4 บ้านสวนมะเดื่อ ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ส.ป.ก. จัด "กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน" ณ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

ภายในงานประธานในพิธีได้ทำพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ และกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวเปิดงานโครงการจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 "กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน" พร้อมทั้งนำ กล่าวปฏิญาณ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จำนวน 3 ครั้ง ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา ต่อมาประธานในพิธี ได้ส่งมอบฝายชะลอน้ำให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม ผู้นำท้องถิ่น หลังจากนั้น ประธาน และผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันปลูกต้นไม้และหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 10,000 กล้า และปลูกต้นไม้ พืชสมุนไพร - พืชอาหาร จำนวน 500 ต้น บริเวณพื้นที่จัดทำฝายชะลอน้ำ

ส.ป.ก. จัด "กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน" ณ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

ซึ่งเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้เปิดเผยว่า ส.ป.ก. ได้จัดทำโครงการจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 “กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ” เพื่อสืบสาน พระราชปณิธาน ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ำลำธาร ส่งเสริมการ มีส่วนร่วมของภาครัฐ เกษตรกร ชุมชน ในการดูแล รักษา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ในเขตปฏิรูปที่ดินให้เกิดความยั่งยืน อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ พัฒนา 72 สายน้ำยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ 1 ใน 10 ของรัฐบาลด้วย การสร้างฝายชะลอน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินเป็นโครงการที่ ส.ป.ก. ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน มีการสร้างฝายชะลอน้ำในเขตปฏิรูป ที่ดินไปแล้ว 46 จังหวัด จำนวน 928 แห่ง ซึ่งระบบฝายได้สร้างความชุ่มชื้น แพร่กระจายในพื้นที่ประมาณ 112,762 ไร่ ในส่วนการสร้างฝายชะลอน้ำ บริเวณคลองลำท่าควาย ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรีในวันนี้ จะเป็นฝายชะลอน้ำอีกหนึ่งแห่ง ที่เกิดประโยชน์แก่เกษตรกร แหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการฟื้นฟูสร้างสมดุล ให้ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมต่อไป

ส.ป.ก. จัด "กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน" ณ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

advertisement

ข่าวยอดนิยม