IEEE PES ประเทศไทย แถลงความพร้อมจัดประชุม IEEE International Smart Cities ครั้งที่ 10 ยกระดับเมืองอัจฉริยะ

10 มิ.ย. 67

IEEE PES ประเทศไทย แถลงความพร้อมจัดประชุม IEEE International Smart Cities ครั้งที่ 10 ยกระดับเมืองอัจฉริยะ

สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) หรือ IEEE PES Thailand Chapter ได้จัดงานแถลงข่าว การประชุม IEEE International Smart Cities ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิดหลัก “Smart Cities: Revolution for Mankind” โดยนายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง และนายกสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) ได้มอบหมาย นายสมชาย หอมกลิ่นแก้ว อุปนายกอาวุโสสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) เป็นผู้แทน และรองผู้ว่าการวางแผนและนวัตกรรมระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ร่วมกับ รศ.ดร. นพพร ลีปรีชานนท์ อุปนายกด้านการจัดประชุมวิชาการ (IEEE PES Vice Chair Meeting and Conference) และ รศ.ดร.สุภาวดี อร่ามวิทย์ นายกสมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) พร้อมด้วย รศ.ดร. มนตรี วิบูลยรัตน์ Conference Chair, ISC2 2024 และดร. จารุวรรณ สุวรรณศาสน์ ผู้อำนวยการฝ่ายไมซ์อินเทลลิเจนซ์และนวัตกรรม รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

IEEE PES ประเทศไทย แถลงความพร้อมจัดประชุม IEEE International Smart Cities ครั้งที่ 10 ยกระดับเมืองอัจฉริยะ

รศ.ดร. นพพร ลีปรีชานนท์ กล่าวว่า “นับเป็นโอกาสอันดีที่งานด้านเมืองอัจฉริยะและพลังงานระดับนานาชาติได้มาจัดที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก และนับเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกัน หลังจากได้มีการจัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปีในหลากหลายประเทศ ทั้งในยุโรปและอเมริกา ซึ่ง IEEE International Smart Cities Conference เป็นงานที่ครอบคลุมทั้งการประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ”

การจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ 10th IEEE International Smart Cities Conference (IEEE-ISC2-2024) ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2567 ที่จะถึงนี้ ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ แกรนด์ พัทยา จังหวัดชลบุรี ภายใต้แนวคิดหลัก “Smart Cities : Revolution for Mankind” โดยได้เปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อเป็นหมุดหมายในการเผยแพร่ผลงานของนักวิจัย นักวิชาการ และนักพัฒนาต่างๆ รวมถึงนักศึกษา  ในด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ สำหรับการพัฒนาและดำเนินการเมืองอัจฉริยะ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกับผู้บริหารเมืองอัจฉริยะทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีจัดนิทรรศการแสดงนวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านเมืองอัจฉริยะ จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับประเทศไทยในการแสดงศักยภาพด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ กระตุ้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสำหรับเมืองอัจฉริยะ ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้นำด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระหว่างประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต

IEEE PES ประเทศไทย แถลงความพร้อมจัดประชุม IEEE International Smart Cities ครั้งที่ 10 ยกระดับเมืองอัจฉริยะ

ศ.จอร์จส ซิสิส Chair, IEEE Smart Cities กล่าวผ่านการปาฐกถาทางออนไลน์ว่า “IEEE Smart Cities มีวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรวิชาชีพชั้นนำที่มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาความยั่งยืน ความยืดหยุ่น ความเสมอภาค และความเป็นส่วนตัว เคารพความเป็นเมืองอัจฉริยะ เทคโนโลยี และระบบที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของชุมชน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ผมขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน จากทั้งภาครัฐ เอกชน และสมาคมต่างๆ ที่เห็นความสำคัญของการประชุมในครั้งนี้”

IEEE PES ประเทศไทย แถลงความพร้อมจัดประชุม IEEE International Smart Cities ครั้งที่ 10 ยกระดับเมืองอัจฉริยะ

ทางด้าน รศ.ดร. มนตรี วิบูลยรัตน์ Conference Chair, ISC2 2024 ได้มีความเห็นว่า “Smart Cities ถือเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าของยุคสมัยใหม่ ความก้าวหน้าเหล่านี้ช่วยให้เราเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดของเสีย และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้เหลือน้อยที่สุด แน่นอนว่ายุคการลดคาร์บอนไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของเทคโนโลยีเท่านั้น แต่เป็นการสร้างชุมชนที่น่าอยู่และฟื้นตัวได้เร็ว ซึ่งเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของพลเมืองในการตัดสินใจเลือกเพื่อความยั่งยืน ส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว และสร้างความมั่นใจว่า Smart Cities ยุคใหม่จะเจริญเติบโตอย่างสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม”

​โดยในงานแถลงข่าววันนี้ รศ.ดร. นพพร ลีปรีชานนท์ อุปนายกด้านการจัดประชุมวิชาการ (IEEE PES Vice Chair Meeting and Conference) กล่าวว่า “มีผู้ให้การสนับสนุนจากหลากหลายองค์กร ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สมาคม และภาคเอกชน ได้เข้าร่วมเพื่อสนับสนุนการจัดประชุม IEEE International Smart Cities ครั้งที่ 10 ไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน),​ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa), สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI),​ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมไปถึงกลุ่มองค์กรเอกชน ผู้ประกอบการชั้นนำระดับนานาชาติอย่างฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) และชไนเดอร์ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) ที่เป็นผู้สนับสนุนระดับไดมอนด์ รวมไปถึงผู้ให้การสนับสนุนจากรายต่างๆ ในงานแถลงข่าว นับเป็นการให้ความสำคัญจากทุกภาคส่วนต่อการประชุมและนิทรรศการดังกล่าวที่จะจัดขึ้นช่วงปลายปีนี้”

IEEE PES ประเทศไทย แถลงความพร้อมจัดประชุม IEEE International Smart Cities ครั้งที่ 10 ยกระดับเมืองอัจฉริยะ

สำหรับกลุ่มเป้าหมายหลักของงานประชุมวิชาการนานาชาติ 2024 IEEE International Smart Cities Conference ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย นักพัฒนา นักวิชาการ นักศึกษา นักวิเคราะห์นโยบาย สถาปนิก วิศวกร ของหน่วยงานและองค์กรภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ในด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ตลอดจนผู้บริหารเมืองอัจฉริยะและผู้ประกอบการชั้นนำทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงาน 500-700 คน

เตรียมพบกับการประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ 10th IEEE International Smart Cities Conference (IEEE-ISC2-2024) ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิดหลัก “Smart Cities : Revolution for Mankind”  ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2567 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ แกรนด์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

advertisement

ข่าวยอดนิยม