เปิดขั้นตอนเลือก สว. 2567 "ระดับอำเภอ" เลือกตัวเอง-เลือกไขว้แบบไหน?

10 มิ.ย. 67

เปิดขั้นตอนการเลือก สว. 2567 "ระดับอำเภอ" เลือกตัวเองก็ได้ เลือกไขว้สลับสายก็ดี

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สรุปจำนวนผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น 46,206 คน และมีผู้ตกขวบนเพราะคุณสมบัติไม่ผ่าน อีกกว่า 2,000 คน ซึ่งกำหนดวันเลือก สว.ระดับอำเภอ วันที่ 9 มิถุนายน 2567 โดยมีวิธีการและขั้นตอนการเลือก ณ สถานที่เลือกที่ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอกำหนด ดังนี้

รอบที่ 1 การลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกัน

การรายงานตัว
- เมื่อถึงเวลา 08.00 นาฬิกา ให้ผู้สมัครที่มีเครื่องมือสื่อสารมอบเครื่องมือสื่อสารและรายงานตัวต่อกรรมการประจำสถานที่เลือกของกลุ่มที่ตนเป็นผู้สมัคร พร้อมแสดงหลักฐานในการรายงานตัว ได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุหรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร
- หากกลุ่มใดมีผู้สมัครหรือผู้มารายงานตัวไม่เกิน 5 คน ไม่ต้องดำเนินการลงคะแนนเลือกรอบแรก โดยให้ถือว่าเป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นสำหรับกลุ่มนั้น

การลงคะแนน
- เริ่มเมื่อแต่ละกลุ่มรายงานตัวครบ หรือเมื่อพ้นระยะเวลา 09.00 น. และผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอประชุมชี้แจงผู้สมัคร
- ให้ผู้สมัครแต่ละกลุ่มเลือกผู้สมัครในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกิน 2 คน โดยจะลงคะแนนให้ตนเองก็ได้ แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใดเกิน 1 คะแนนมิได้

การนับคะแนน
- นับคะแนน ณ สถานที่เลือก เริ่มภายหลังการปิดลงคะแนนแล้ว
- ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 5 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่ม รวมถึงกลุ่มที่มีผู้สมัครหรือผู้มารายงานตัวไม่เกิน 5 คน ให้เป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มนั้น ๆ
- กรณีกลุ่มใดมีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุทำให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกิน 5 คน ให้ผู้ได้คะแนนเท่ากันดำเนินการจับสลากกันเอง เพื่อหาผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มนั้น- กรณีกลุ่มใดมีผู้ได้คะแนนไม่ถึง 5 คน ให้เฉพาะผู้ซึ่งได้คะแนนเป็นผู้สมัครที่ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มนั้น

การดำเนินการแบ่งสายและการจับสลากเพื่อแบ่งสาย ให้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่ม ส่งตัวแทนเพื่อจับสลากแบ่งสาย จำนวนไม่เกิน 4 สาย สายละ 3 - 5 กลุ่ม

รอบที่ 2 การลงคะแนนเลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกัน

การลงคะแนน
- ผู้สมัครแต่ละคนมีสิทธิลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครที่เป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มอื่นที่อยู่สายเดียวกันได้กลุ่มละ 1 คน โดยจะลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครในกลุ่มเดียวกันหรือเลือกตนเองมิได้

การนับคะแนน
- นับคะแนน ณ สถานที่เลือก เริ่มภายหลังการปิดลงคะแนนแล้ว
- ให้ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่มเป็นผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอในกลุ่มนั้น
- กรณีกลุ่มใดมีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุทำให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกิน 3 คน ให้ผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันดำเนินการจับสลากกันเองเพื่อให้ได้ผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอในกลุ่มนั้น
- กรณีกลุ่มใดมีผู้ได้คะแนนไม่ถึง 3 คน ให้เฉพาะผู้ซึ่งได้คะแนนเป็นผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอ

962546

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการข้างต้นแล้ว ให้ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอ พร้อมจัดส่งให้ผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัด ปิดประกาศ ณ ที่ว่าการอำเภอ และเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทั้งนี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567

advertisement

ข่าวยอดนิยม