ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจราชการ โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี มอบโฉนดเพื่อการเกษตร 200 แปลง

9 มิ.ย. 67

ส.ป.ก. ร่วมติดตาม รมว.กษ. และ รมช.กษ. ลงพื้นที่ตรวจราชการ โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ และมอบโฉนดเพื่อการเกษตร 200 แปลง

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมด้วย นายสุรชัย ยุทธชนะ นายวัฒนา มังธิสาร รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมติดตาม ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมว.กษ.) นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมช.กษ.) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นายประพันธ์ คำบาง ผู้ตรวจราชการกรม นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี นางสาวจริยา วงศ์วีระ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดใกล้เคียง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจราชการ โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี มอบโฉนดเพื่อการเกษตร 200 แปลง

ในการนี้ รมว.กษ และ รมช.กษ. ได้มอบโฉนดเพื่อการเกษตร จำนวน 182 ราย 200 แปลง เนื้อที่ 3,140 – 0 - 05  ไร่ แก่เกษตรกรในพื้นที่ อ.เทพสถิตย์ อ.บ้านเขว้า อ.หนองบัวละเหว อ.ซับใหญ่ และ อ.หนองบัวแดง นอกจากนี้ยังได้พบปะเกษตรกรพร้อมรับฟังปัญหา ความต้องการ และแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่

ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจราชการ โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี มอบโฉนดเพื่อการเกษตร 200 แปลง

นายภิรม ผุดผ่อง เกษตรกรผู้ได้รับมอบโฉนดเพื่อการเกษตร ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า ตนได้สิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 16 ไร่ มีความรู้สึกดีใจและตื้นตันใจ ที่ได้รับมอบโฉนดเพื่อการเกษตร ที่สามารถโอนสิทธิในที่ดินและใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกับสถาบันการเงินเพื่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งในพื้นที่มีการทำนา ปลูกมันสำปะหลัง รายได้ขึ้นอยู่กับผลผลิตไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อปี โดยมีเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัดชัยภูมิ ได้เข้ามาดูแล และส่งเสริมการปลูกพืชที่เหมาะสม สร้างรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปี

advertisement

ข่าวยอดนิยม