รับสมัครเด็กและเยาวชนร่วมโครงการ "พลเมืองสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต"

7 มิ.ย. 67

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ "พลเมืองสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต" รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 กรกฎาคม 2567

การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่เกิดกับสังคมไทยเป็นเวลานาน และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่ง คณะอนุกรรมการพลเมืองสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต ภายใต้คณะกรรมการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า และสำนักงาน ป.ป.ช. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาและปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย ปลูกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารในระดับท้องถิ่น จึงจัดให้มีโครงการ พลเมืองสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต เพื่อให้เกิดกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านการริเริ่มสร้างสรรค์จากมุมมองใหม่ ๆ ของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น
คุณสมบัติผู้สมัคร

ทีมเด็กและเยาวชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.สมาชิกทีมเด็กและเยาวชน จำนวน 8 คน ประกอบด้วย
- ทีมแกนนำ คือ เด็กและเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา (ม.3-ม.5) โดยมีสมาชิกในทีม 6 คน
- ทีมพี่เลี้ยง คือ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 คน และบุคลากรของสถานศึกษา 1 คน
2.เป็นผู้มีภูมิลำเนาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการ
3.ต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการ โดยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับทราบการดำเนินโครงการและลงนามในแบบฟอร์มที่กำหนด

ทีมที่ผ่านเข้ารอบ 20 ทีม จะได้รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณจากประธานรัฐสภา และ 10 ทีมที่ได้รับรางวัลระดับเป็นเลิศจะได้รับเงินรางวัลสำหรับดำเนินโครงการในพื้นที่ทีมละ 50,000 บาท

ช่องทางการรับสมัคร www.kpi.ac.th ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ 0-2141-9576, 0-2141-9569

s__68591651

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม